WYMAGANIA REDAKCYJNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

polski

WYMAGANIA TECHNICZNE

Redakcja przyjmuje teksty w językach słowiańskich oraz w języku angielskim. Ze względu na potencjalnych odbiorców sugerowane języki to rosyjski, polski i angielski. Teksty prosimy przygotowywać według poniższych zaleceń. Dla ułatwienia na stronie czasopisma został zamieszczony szablon artykułu: Plik szablonu do pobrania

1. Objętość artykułu:

Sugerowana objętość tekstów:

– artykuły – do 40.000 znaków ze spacjami
– recenzje – do 12.000 znaków ze spacjami
– autoreferaty – do 25.000 znaków ze spacjami
– krótkie informacje bibliograficzne, sprawozdania – do 5.000 znaków ze spacjami

2. Manuskrypt powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • pliki .doc lub .docx
 • program Word 97-2003
 • format B5 (18,2 cm x 25,7 cm), marginesy: lewy, prawy, górny i dolny po 2,5cm
 • czcionka Times New Roman, wielkość 10 pkt, odstępy między wierszami 1,15
 • strony maszynopisu należy ponumerować
 • nazwy plików powinny być czytelne – nazwisko autora i tytuł artykułu (może zawierać tylko pierwsze wyrazy)
 • należy unikać wyróżnień w tekście. Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście:
  • kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady
  • pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia
  • podkreślenie – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany)

W całym tekście głównym i w przypisach należy wyróżnić wszystkie tytuły dzieł zwartych czy artykułów opublikowanych w dziełach zbiorowych pismem pochyłym bez używania cudzysłowów, np.:

Pоман Газданова Вечер у Клэр был опубликован в 1929 г.

Natomiast przy zapisie czasopism należy używać cudzysłowów, np.:

W serii artykułów publikowanych na łamach czasopisma „Archiwum Emigracji” poruszano problemy życia literackiego Polonii (Kowalski 1987: 24).

3. Prawidłowo przygotowany tekst powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • numer ORCiD (pełny adres),
 • afiliację autora (autorów),
 • tytuł artykułu w języku tekstu oraz w języku angielskim,
 • treszczenie w języku tekstu oraz w języku angielskim (ok. 800 znaków),
 • słowa kluczowe w języku tekstu oraz w języku angielskim,
 • tekst zasadniczy,
 • wykaz literatury (Literatura),
 • notkę o autorze (autorach) – ok. 700–800 znaków.

4. Cytaty i powołania na źródła:

W tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy, roku wydania i stron, np. (Nowak 1985: 65-70), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu i rok wydania, np. (Даниленко 1980: 184).

5. Wykaz i opis pozycji literatury:

Należy umieszczać na końcu całej pracy w porządku alfabetycznym.

Opis pozycji literatury:

 1. Pracy autorskiej – musi zawierać: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania.

Przykład: Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris.

 1. Pracy zbiorowej (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową): tytuł pracy (kursywą), rok wydania, nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania.

Przykład: Cymborska-Leboda M., Gozdek A. (red.), 2008, Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), Lublin.

 1. Rozdziału w pracy zbiorowej: nazwisko i inicjał imienia autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału (kursywą), przecinek [w:], tytuł pracy (kursywą), nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania, numery stron.

Przykład: Szymonik D., 2008, Od Pięknej Damy do Jawnogrzesznicy. O „srebrnowiecznej” koncepcji kobiety i kobiecości, [w:] Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. Cymborska-Leboda M., Gozdek A., Lublin, ss. 187-194.

 1. Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, numer zeszytu (lub tomu), numery stron.

Przykład: Зверев А., 1989, „Глубокий колодец свободы..”. Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, „Литературное обозрение” № 4, s. 14.

 1. Publikacje ze źródeł internetowych w zależności od typu publikacji – jak w a), b), c) lub d) wraz z adresem strony i datą dostępu.

Przykłady:

Зверев А., 1989, „Глубокий колодец свободы..”. Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, „Литературное обозрение” № 4, s. 14,

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1233 [29.03.2015].

Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2609 [23.03.2015].

6. Transliteracja – dodatkowy wykaz literatury:

Jeśli w tekście artykułu odwoływano się do źródeł zapisanych cyrylicą lub innym niełacińskim alfabetem, należy dokonać ich transliteracji. Redakcja poleca skorzystanie z automatycznych systemów transliteracji, np. https://transliteration.pro/bgn-pcgn lub https://www.ushuaia.pl/transliterate, w których należy wybrać wariant: rosyjski BGN-PCGN. Cytowana literatura, która w oryginale była zapisana alfabetem łacińskim (np. po polsku, po angielsku, po czesku), nie podlega transliteracji, ale jest umieszczana w wykazie.

Bibliografię transliterowaną (References) należy umieścić w artykule po oryginalnej i wypisać w niej w porządku alfabetycznym (zgodnie z alfabetem łacińskim) wszystkie cytowane w tekście pozycje (również te, których nie transliterowano).

Wzór sporządzania bibliografii:

Literatura:

Бродский И., 1965, Зофья. Стихотворения и поэмы, Нью-Йорк.

Ульянов Н.И., 1967, Басманный философ (Мысли о Чаадаеве), [w:] Диптих, Нью-Йорк, http://oboguev.narod.ru/images/niubas.htm [29.09.2015].

Урвилов В., 2010, Поэтика композиции романов о революции 20-х гг. ХХ в. («В тупике» В.В. Вересаева, «Сивцев Вражек» М.А. Осоргина, «Мирская чаша» М.М. Пришвина): rozprawa doktorska obroniona na uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie.

Фингель В., 2011, И. Бродский об эмиграции и свободе, «Семь искусств» № 9 (22), s. 12–19.

Suchanek L., 2008, Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998–2008, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, red. Suchanek L., Wrocławski K., Warszawa, s. 159–169.

References:

Brodskiy I., 1965, Zof’ya. Stikhotvoreniya i poemy, N’y-York.

Fingel’ V., 2011, I. Brodskiy ob emigratsii i svobode, «Sem’ iskusstv» № 9 (22), pp. 12–19.

Suchanek L., 2008, Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998–2008, [in:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Suchanek L., Wrocławski K. (eds.), Warszawa, pp. 159–169.

Ul’yanov N.I., 1967, Basmannyy filosof (Mysli o Chaadayeve), [in:] Diptikh, N’yu-York, http://oboguev.narod.ru/images/niubas.htm [29.09.2015].

Urvilov V., 2010, Poetika kompozitsii romanov o revolyutsii 20-kh gg. XX v. («V tupike» V.V. Veresayeva, «Sivtsev Vrazhek» M.A. Osorgina, «Mirskaya chasha» M.M. Prishvina): PhD dissertation, University in Nizhny Novgorod.

русский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Журнал «Эмигрантология славян» принимает статьи на славянских и английском языках, однако рекомендуются русский, польский и английский языки. Требования к оформлению статей см. ниже. Рекомендуется использовать шаблон статьи на сайте журнала: Файл шаблона для скачивания

1. Объём текстов:

Предполагаемый объём:

– статьи – до 40.000 знаков с пробелами
– рецензии – до 12.000 знаков с пробелами
– авторефераты – до 25.000 знаков с пробелами
– краткая библиографическая информация, отчёты – до 5000 знаков с пробелами

2. Текст должен соответствовать следующим техническим требованиям:

 • файлы .doc или .docx
 • формат B5 (18,2 x 27,5 cм), все поля: 2,5см
 • фонт Times New Roman, 10, интервал 1,15
 • страницы с нумерацией
 • в названии файла следует указать фамилию автора и название статьи (можно ограничиться первыми словами)
 • следует избегать специальных форматов в тексте. Допускаются только следующие форматы выделений:
  • курсив – названия публикаций, иноязычные слова, а также выражения и слова, используемые в качестве примеров
  • жирный шрифт – названия, термины и фрагменты текста, требующие выделения
  • подчеркивания – термины и выражения, требующие выделения (таким способом выделяем текст с пробелами)

Названия книг и статей, публикуемые в основном тексте статьи, сносках и комментариях, выделяются курсивом без кавычек, напр.:

Pоман Газданова Вечер у Клэр был опубликован в 1929 г.

Назвния журналов записываются в кавычках, напр.:

В дискуссии, проведённой журналом «Наука и религия», критик Ирина Васюченко заявила, что «Авдий […] ассоциируется с Христом» (Даниленко 1987: 24).

3. Правильно подготовленный текст должен содержать:

 • Ф.И.О. автора (авторов)
 • номер ORCiD автора (полный адрес)
 • место работы автора (авторов)
 • название статьи на языке статьи и по-английски
 • резюме (объем ок. 800 знаков) на языке статьи и по-английски
 • ключевые слова на языке статьи и по-английски
 • основной текст
 • список использованной литературы (Литература)
 • краткое сведение об авторе (авторах) ок. 700–800 знаков

4. Цитаты и ссылки на источники:

В основном тексте следует использовать ссылки на литературу, указывая в скобках фамилию автора, год издания и страницы, напр. (Nowak 1985: 65–70). Если же цитируется сборник начных работ, то в скобках необходимо поместить фамилию редактора (редакторов), напр. (Даниленко1980: 184).

5. Список используемой литературы:
Библиография помещается в конце статьи и располагается в алфавитном порядке:

а) Монография (один автор): фамилия и инициалы (имя) автора, год издания, название (курсивом), место издания.

Пример: Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris.

б) Монография (три или более авторов, а также сборники под редакцией): название (курсивом), год издания, фамилия и инициалы (имя) редактора, место издания.

Пример: Cymborska-Leboda M., Gozdek A. (ред.), 2008, Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), Lublin.

в) Глава (раздел) в сборнике научных работ: фамилия и инициалы (имя) автора раздела (статьи), год издания, заглавие статьи (курсивом), запятая, [в:], название сборника (курсивом), фамилия и и инициалы (имя) редактора, место издания, страницы.

Пример: Szymonik D., 2008, Od Pięknej Damy do Jawnogrzesznicy. O „srebrnowiecznej” koncepcji kobiety i kobiecości, [в:] Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), ред. Cymborska-Leboda M., Gozdek A., Lublin, c. 187-194.

г) Статьи в журналах или научных сериях: фамилия и инициалы (имя) автора, год издания, название статьи (курсивом), заглавие журнала (в кавычках) или научной серии, номер тома, страницы.

Пример: Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…». Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14.

д) Интернет-публикации – кроме информации из пунктов a), б), в), г) необходимо вписать адрес сайта и дату доступа.

Примеры:

Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…». Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1233 [29.03.2015].

Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2609 [23.03.2015].

6. Транслитерация – дополнительный список литературы (References):

Если в статье содержатся ссылки на источники, записанные кириллицей (или другими алфавитами, кроме латинского), то они должны быть дополнительно транслитерированы. Редколлегия рекомендует следующие автоматические системы транслитерации: https://transliteration.pro/bgn-pcgn или https://www.ushuaia.pl/transliterate, в которых необходимо выбрать вариант: русский BGN-PCGN. Литература, записанная латинским алфавитом в оригинале (напр. по-польски, по-английски, по-чешски), не траслитерируется, но помещается в списке.

Транслитерированную библиографию (References) следует поместить в статье после библиографии, записанной на языке оригинала, и внести в нее в алфавитном порядке (согласно латинскому алфавиту) всю литературу, цитируемую в тексте, в том числе и источники, которые не были транслитерированы.

Образец оформления библиографии:

Литература:

Бродский И., 1965, Зофья. Стихотворения и поэмы, Нью-Йорк.

Ульянов Н.И., 1967, Басманный философ (Мысли о Чаадаеве), [в:] Диптих, Нью-Йорк, http://oboguev.narod.ru/images/niubas.htm [29.09.2015].

Урвилов В., 2010, Поэтика композиции романов о революции 20-х гг. ХХ в. («В тупике» В.В. Вересаева, «Сивцев Вражек» М.А. Осоргина, «Мирская чаша» М.М. Пришвина): кандидатская диссертация, Нижегородский государственный педагогический университет.

Фингель В., 2011, И. Бродский об эмиграции и свободе, «Семь искусств» № 9 (22), c. 12–19.

Suchanek L., 2008, Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998–2008, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, red. Suchanek L., Wrocławski K., Warszawa, с. 159–169.

References:

Brodskiy I., 1965, Zof’ya. Stikhotvoreniya i poemy, N’y-York.

Fingel’ V., 2011, I. Brodskiy ob emigratsii i svobode, «Sem’ iskusstv» № 9 (22), pp. 12–19.

Suchanek L., 2008, Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998–2008, [in:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Suchanek L., Wrocławski K. (eds.), Warszawa, pp. 159–169.

Ul’yanov N.I., 1967, Basmannyy filosof (Mysli o Chaadayeve), [in:] Diptikh, N’yu-York, http://oboguev.narod.ru/images/niubas.htm [29.09.2015].

Urvilov V., 2010, Poetika kompozitsii romanov o revolyutsii 20-kh gg.XX v. («V tupike» V.V. Veresayeva, «Sivtsev Vrazhek» M.A. Osorgina, «Mirskaya chasha» M.M. Prishvina): PhD dissertation, University in Nizhny Novgorod.