O CZASOPIŚMIE / О ЖУРНАЛЕ

polski

„Emigrantologia Słowian” jest recenzowanym rocznikiem wydawanym od 2015 roku w Opolu, w formie elektronicznej w językach słowiańskim oraz angielskim. Czasopismo jest forum wymiany informacji i doświadczeń badawczych dla slawistów-emigrantologów z różnych państw, a także przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania wspólnot słowiańskich żyjących w diasporze. W „Emigrantologii Słowian” publikowane są artykuły, dotyczące wszelkich form literackiej i kulturowej aktywności Słowian na emigracji (centra, stowarzyszenia, szkoły rozwój kina i teatru, malarstwa i muzyki, aktywności literackiej, filozoficznej, historioznawczej i językoznawczej, reżyserów i aktorów, malarzy, śpiewaków i tancerzy, działalności wydawniczej, wychowawczej i edukacyjnej), a także ich języka i problemów społecznych. Do czasopisma przyjmowane są artykuły, recenzje, teksty przeglądowe, sprawozdania konferencyjne, listy, nekrologi, autoreferaty, polemiki i inne formy tekstów naukowych. Zgłaszając manuskrypty do „Emigrantologii Słowian”, autorzy zgadzają się na publikację swoich tekstów i danych (adres mailowy, numer ORCiD i afiliacja) w otwartym dostępie na stronie czasopisma, a także na innych stronach i w naukowych bazach danych, z którymi czasopismo współpracuje. Niezależnie od licencji udzielanej „Emigrantologii Słowian” autorzy w pełni zachowują swoje prawa autorskie i wydawnicze.

Proces recenzji, redakcji i publikacja w czasopiśmie „Emigrantologia Słowian” są bezpłatne.

Redakcja „Emigrantologii Słowian” zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych tekstów. Manuskrypty są recenzowane przez doświadczonych specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Wysoki poziom naukowy gwarantuje nie tylko ocena recenzencka, ale również rada naukowa i Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, przy której czasopismo jest afiliowane.

Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcji na adres: emigra@interia.eu

русский

«Эмигрантология славян» – это рецензируемый ежегодый научный журнал, который начиная с 2015 года издается в электронной форме на славянских и английском языках в Польше в городе Ополе. Журнал создан с целью обмена научной информацией и исследовательским опытом славистами-эмигрантологами из разных стран, а также представителями других научных дисциплин, которых интересуют различные аспекты функционирования славянских общин в диаспоре. На его страницах публикуются статьи о литературной и культурной деятельности славян в эмиграции (центрах, обществах, школах; развитии кино и театрального искусства, живописи и музыке; творчестве литераторов и языковедов, историков и философов, режиссеров и актеров, художников, певцов и танцовщиков; издательской, просветительской и образовательной деятельности; функционировании славянских языков в эмиграции), а также их языке и социальных проблемах. В журнале публикуются статьи, рецензии, обзоры, отчеты о конференциях, письма, некрологи, авторефераты и другие формы научных текстов.

Присылая свои тексты в журнал «Эмигрантология славян», авторы тем самым выражают согласие на публикацию своих текстов и персональных данных (электронный адрес, номер ORCiD и аффилиация) в режиме открытого доступа на сайте журнала, а также сайтах научных баз данных, с которыми журнал сотрудничает. Независимо от лицензии для «Эмигрантологии славян», аворы полностью сохраняют свои авторские права и права на публикацю.
Оплата за рецензирование, редактирование и публикацию в журнале «Эмигрантология славян» с авторов не взимается.

Редакция «Эмигрантологии славян» оставляет за собой право редактировать и сокращать присылаемые тексты. Рукописи рецензируются опытными специалистами из различных научных центров. Помимо рецензентов и редколлегии высокий научный уровень журнала обеспечивают научный совет и Комиссия Эмигрантологии славян Международного комитета славистов, которая отвечает за выпуск журнала.

По всем вопросам можно обращаться к техническим редакторам журнала по адресу: emigra@interia.eu