ZASADY KWALIFIKOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU //

polski

1. W pierwszej kolejności nadesłane teksty poddawane są przez redakcję weryfikacji pod względem zgodności z tematyką i profilem czasopisma oraz spełnienia wymagań formalnych publikacji naukowej (zob. „Wymagania redakcyjne”). Prace niespełniające wymienionych kryteriów są odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie do wymagań redakcyjnych.

2. Zgłaszając prace do czasopisma, autorzy wyrażają zgodę na ich opublikowanie w wersji elektronicznej. Do tekstów należy dołączyć podpisaną przez autora deklarację (druk w załączniku, zob. także stronę internetową czasopisma), że nadesłany tekst jest całkowicie oryginalny, nie narusza praw osób trzecich i nie jest aktualnie rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie lub opracowaniu zbiorowym, a autor wyraża zgodę na dokonanie w ramach opracowania redakcyjnego niezbędnych zmian w tekście.

3. Teksty, które przeszły pierwszy, techniczny etap kwalifikacji kierowane są do dwóch (wyznaczonych przez redakcję) recenzentów afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.

4. Proces recenzji ma charakter poufny i anonimowy zarówno dla recenzentów, jak i dla autorów. W czasopiśmie „Emigrantologia Słowian” stosowana jest zasada tzw. podwójnej ślepej recenzji (double-blind review): redakcja nie ujawnia recenzentom nazwisk autorów, ani nie informuje autorów, kto był recenzentem ich artykułów. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułów przed ich publikacją. Lista recenzentów dostępna będzie na stronie internetowej czasopisma.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do publikacji. Po otrzymaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów redakcja przekazuje ich treść (bez ujawniania nazwiska recenzenta) autorowi (autorom) w celu ustosunkowania się do ewentualnych uwag krytycznych. Po naniesieniu poprawek tekst oceniany jest przez redakcję, która wydaje ostateczną decyzję o skierowaniu do druku. W uzasadnionych wypadkach możliwa jest ponowna ocena tekstu przez recenzentów. Sprzeczne opinie w recenzjach (oraz inne uzasadnione sytuacje) mogą stanowić dla redakcji powód do powołania dodatkowego recenzenta. Ostateczna decyzja o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu należy do redakcji, a autorzy są o niej niezwłocznie informowani.

6. Redakcja czasopisma „Emigrantologia Słowian”, dbając o wysoki poziom merytoryczny czasopisma, i stosując się do zaleceń MNiSW, stosuje procedury przeciwdziałające zjawiskom „ghostwriting” (przypadki braku ujawnienia nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji i była jej faktycznym autorem lub współautorem) oraz „guest (honorary) authorship” (przypadki uwzględnienia konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca).
Tego typu działania będą demaskowane i dokumentowane przez redakcję, ponieważ są przejawami nieuczciwości naukowej, podważają oryginalność i rzetelność publikacji naukowych, a także zaprzeczają jakościowym podstawom uprawiania nauki. O wykryciu przypadków „ghostwriting” i „guest authorship” powiadamiane będą odpowiednie podmioty (instytucje naukowe zatrudniające autorów, inne ośrodki naukowe i czasopisma).
W celu zapobiegnięcia przypadkom nieuczciwości naukowej redakcja prosi autorów o ujawnianie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz określenia rodzaju wkładu; kto jest autorem koncepcji, założeń, metod,
itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu). Należy również podać informacje o źródłach finansowania badań i samej publikacji („financial disclosure”), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, np. jeśli publikacja powstała w ramach grantu lub projektu naukowego.
W związku z koniecznością złożenia wraz z tekstem deklaracji o prawach autorskich i oryginalności tekstu, główną odpowiedzialność za tekst ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

русский

1. Присланные тексты, в первую очередь, подвергаются оценке редколлегии (критерии совпадения с проблематикой журнала и соблюдения технических требований). Работы, которые не выполнили данных критериев, возвращаются авторам с просьбой внести исправления согласно «Техническим требованиям» журнала.

2. Присылая свои статьи, авторы выражают согласие опубликовать их в электронной форме. Вместе с текстами надо прислать заявление (формуляр в приложении, см. также сайт журнала), что предложенная статья полностью оригинальна, не нарушает прав других людей и не подвергается в данный момент рецензионной процедуре в других журналах и сборниках. В процессе обработки текста редколлегия может внести необходимые изменения в статье.

3. Тексты, одобренные редколлегией, подлежат оценке двух, назначенных редколлегией, рецензентов, работающих в других научных центрах, чем автор/авторы статьи.

4. Процедура рецензии является анонимной как для рецензентов, так и для авторов. В журнале „Эмигрантология славян” осуществляется так называемая двойная анонимная система рецензирования (double-blind review): редколлегия не называет фамилии авторов и не сообщает авторам, кто рецензировал их статьи. Рецензенты не могут распространять информацию о статьях и каким-либо образом использовать ее до момента публикации. Список рецензентов доступен на сайте журнала.

5. На основании рецензий редколлегия решает об одобрении текстов. После того, как текст получит две положительные рецензии, их содержание (без данных рецензента) передается автору (авторам), чтобы они могли отнестись к возможным критическим замечаниям. Исправленный текст оценивается редколлегией, которая принимает решение о допуске статьи к печати. В обоснованных случаях возможна повторная рецензия. Противоречивые рецензии (и другие обоснованные случаи) могут стать для редколлегии причиной передачи текста третьему, дополнительному рецензенту. Окончательно об одобрении текста решает редколлегия, о чём немедленно сообщает авторам.

6. Редколлегия журнала „Эмигрантология славян”, с целью обеспечить высшее научное качество журнала, соблюдая стандарты Министерства науки и высшего образования Республики Польша, внедряет процедуры, противодействующие практикам „ghostwriting” (в случае, когда не указана фамилия внесшего значимый вклад в создание публикации и фактически являющегося ее автором или соавтором) и „guest (honorary) authorship” (в случае, когда среди авторов указан не писавший данный текст и не проводивший исследования, или проводивший их в очень ограниченной форме).
Вышеописанные практики, как примеры нечестной и незаконной деятельности, будут обнаруживаться и документироваться редколлегией, так как они нарушают подлинность публикаций и честность их авторов, а также противоречат основным стандартам в науке. О случаях „ghostwriting” и „guest authorship” редколлегия будет сообщать соответствующим органам (институты, в которых работают авторы, и другие научные центры и журналы).
Во избежание нечестных практик редколлегия обращается к авторам с просьбой указать соавторов данной публикации (назвать их место работы и определить вклад; кто был автором концепции, гипотез, анализа и т.д.). Надо также сообщить об источниках финансирования исследований и публикации („financial disclosure”), вкладе научно-исследовательских институтов, обществ и других организаций, напр., если статья написана в рамках гранта или научного проекта.
Присланное вместе с текстом заявление об авторских правах и его подлинности переносит главную ответственность за текст на автора.