WYMAGANIA REDAKCYJNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

polski

Plik szablonu do pobrania

Redakcja przyjmuje teksty w językach słowiańskich oraz w języku angielskim. Ze względu na potencjalnych odbiorców sugerowane języki to polski, rosyjski i angielski.

1. Objętość artykułu

Sugerowana objętość tekstów:

 • artykuły (do 30.000 znaków ze spacjami)
 • recenzje (do 12.000 znaków ze spacjami)
 • notki bibliograficzne (do 2500 znaków ze spacjami)

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • program Word 97-2003,
 • format A4, marginesy: lewy, prawy, górny i dolny po 2,5cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • strony maszynopisu należy ponumerować,
 • nazwy plików powinny być czytelne – nazwisko autora i tytuł artykułu (może zawierać tylko pierwsze wyrazy),
 • należy unikać wyróżnień w tekście. Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście:
  • kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady,
  • pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia,
  • podkreślenia – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany).

W całym tekście głównym i w przypisach należy wyróżnić wszystkie tytuły dzieł zwartych czy artykułów opublikowanych w dziełach zbiorowych pismem pochyłym bez używania cudzysłowów, np.:

Pоман Газданова Вечер у Клэр был опубликован в 1929 г.

Natomiast przy zapisie czasopism należy używać cudzysłowów, np.:

В дискуссии, проведённой журналом «Наука и религия», критик Ирина Васюченко заявила, что «Авдий […] ассоциируется с Христом» (Пока небо не погасло 1987: 24).

3. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora (autorów)
 • afiliację autora (autorów)
 • tytuł artykułu w języku tekstu oraz w języku angielskim
 • tekst zasadniczy
 • wykaz literatury
 • streszczenie w języku tekstu oraz w języku angielskim (ok. 800 znaków)
 • słowa kluczowe w języku tekstu oraz w języku angielskim

4. Cytaty i powołania na źródła.

W tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy, roku wydania i stron, np. (Nowak 1985: 65-70), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu i rok wydania, np. (Литературные манифесты…1980: 184).

5. Wykaz i opis pozycji literatury:

Należy umieszczać na końcu całej pracy w porządku alfabetycznym.
Opis pozycji literatury:

 1. Pracy autorskiej – musi zawierać: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania.
  Przykład: Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris.
 2. Pracy zbiorowej (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową): tytuł pracy (kursywą), rok wydania, nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania.
  Przykład: Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. Cymborska-Leboda M., Gozdek A., Lublin.
 3. Rozdziału w pracy zbiorowej: nazwisko i inicjał imienia autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału (kursywą), przecinek i myślnik, tytuł pracy (kursywą), nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce wydania, numery stron.
  Przykład: Szymonik D., 2008, Od Pięknej Damy do Jawnogrzesznicy. O „srebrnowiecznej” koncepcji kobiety i kobiecości, – Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. M. Cymborska-Leboda, Gozdek A., Lublin, ss. 187-194.
 4. Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych: nazwisko i inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, numer zeszytu (lub tomu), numery stron. Przykłady:
  Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…» Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14.
 5. Publikacje ze źródeł internetowych w zależności od typu publikacji – jak w a), b), c) lub d) wraz z adresem strony i datą dostępu. naukowej, numer zeszytu (lub tomu), numery stron. Przykłady:

Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…» Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1233 [29.03.2015].

Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2609 [23.03.2015].

русский

Файл шаблона для скачивания

Редколлегия принимает статьи на славянских и английском языках, однако рекомендуются польский, русский и английский языки.

1. Объём текстов:

Предполагаемый объём:

 • статьи (до 30.000 знаков с пробелами)
 • рецензии (до 12.000 знаков с пробелами)
 • краткие библиографические информации (до 2500 знаков с пробелами)

2. Текст должен соответствовать следующим техническим требованиям:

 • файлы .doc (Word 97-2003)
 • формат A4, все поля: 2,5см
 • фонт Times New Roman, 12, интервал 1,5
 • страницы с нумерацией,
 • в названии файла следует указать фамилию автора и заглавие (можно ограничится первыми словами)
 • следует избегать специальных форматов в тексте. Допускаются только следующие форматы выделений:
  • курсив – заглавия публикаций, иноязычные слова, а также выражения и слова, используемые в качестве примеров,
  • жирный шрифт – заглавия, термины и фрагменты текста, требующие выделения,
  • подчеркнутый шрифт – термины и выражения, требующие выделения (таким способом выделяем текст с пробелами).

В главном тексте, а также в сносках и комментариях надо выделять курсивом без кавычек все заглавия книг и статей, публикуемых в сборниках, напр.:

Pоман Газданова Вечер у Клэр был опубликован в 1929 г.

Заглавия журналов надо записывать в кавычках, напр.:

В дискуссии, проведённой журналом «Наука и религия», критик Ирина Васюченко заявила, что «Авдий […] ассоциируется с Христом» (Пока небо не погасло 1987: 24).

3. Правильно подготовленный текст должен содержать:

 • Ф.И.О. автора (авторов)
 • место работы автора (авторов)
 • заглавие статьи на языке, на котором она написана, и по-английски
 • главный текст
 • список использованной литературы (Литература:)
 • резюме ( объем ок. 800 знаков) на языке статьи и по-английски
 • ключевые слова на языке статьи и по-английски

4. Цитаты и ссылки на источники.

В главном тексте надо употреблять ссылки на литературу, указывая в скобках фамилию автора, год издания и страницы, напр. (Nowak 1985: 65-70), а если цитируется сборник, в скобках надо поместить начало заглавия и год издания, напр. (Литературные манифесты…1980: 184).

5. Список используемо/й литературы:

Библиография должна помещаться в конце статьи в алфавитном порядке:

 1. Авторская монография – надо вписать: фамилию и инициал имени автора, год издания, заглавие (курсивом), место издания.
  Например: Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris.
 2. Соавторская монография (т.е. три или больше авторов, а также сборники под редакцией): заглавие (курсивом), год издания, фамилия и инициал имени редактора, место издания.
  Пример: Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), ред. Cymborska-Leboda M., Gozdek A., Lublin.
 3. Глава в сборнике: фамилия и инициал имени автора раздела (статьи), год издания, заглавие статьи (курсивом), запятая и тире, заглавие сборника (курсивом), фамилия и инициал имени редактора, место издания, страницы.
  Пример: Szymonik D., 2008, Od Pięknej Damy do Jawnogrzesznicy. O „srebrnowiecznej” koncepcji kobiety i kobiecości, – Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), ред. Cymborska-Leboda M., Gozdek A., Lublin, С. 187-194.
 4. Статьи в журналах или научных сериях: фамилия и инициал имени автора, год издания, заглавие статьи (курсивом), заглавие журнала (в кавычках) или научной серии, номер тома, страницы. Пример:
  Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…» Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14.
 5. Интернет-публикации – кроме информации из пунктов a), б), в), г) надо вписать адрес сайта и дату доступа. Примеры:

Зверев А., 1989, «Глубокий колодец свободы…» Над страницами [прозы] Юрия Домбровского, «Литературное обозрение» № 4, с. 14. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1233 [29.03.2015].

Бердяев Н., 1985, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Paris, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2609 [23.03.2015].