Wanda Laszczak

1. Imię, nazwisko:

Wanda Laszczak

2. stopień naukowy:

Profesor nadzwyczajny;

Pełnione funkcje w przeszłości: wicedyrektor Instytutu Filologii Wschopdniosłowiańskiej; dyrektor instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Aktualne funkcje: kierownik Zakładu Kultury i Literatury Rosyjskiej

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

aktualnie emeryt, pełnię społecznie funkcję wiceprzewodniczącego Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód oraz przewodniczącego Pomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego.

W przeszłości pełniłem następujące funkcje:
prodziekan ds. Studiów Zaocznych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Filologicznego UG; dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG; kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG i inne.

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

twórczość literacka kobiet w rosji XIX w.; emigracja rosyjska pierwszej fali – życie i twórczość Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii).

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Artykuły:

Wanda Laszczak, Мать Мария. В кругу идеи преображения мира, [w:] Frauen Identität Exil. Russische Autorinnen in Frankreich, herausgegeben von G. Spendel und F. Gopfert, FrauenLiteraturGeschichte Band 17, Fichtenwalde 2003, s. 73-81.

Wanda Laszczak, Ochronić świat przed rozpadem. Spojrzenie na integrację Europy w świetle twórczej eschatologii Mikołaja Bierdiajewa, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilacji Europy, pod red. L. Rożek, Sz. Jabłońskiego, tom III,  Częstochowa 2003, s. 307-314.

Wanda Laszczak, Mistyka synostwa w poetyckiej ekspresji Jelizawiety Kuźminy-Karawajewej, „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, 2006, t. 16, s.115-123

Wanda Laszczak, Sens dziejów w profetycznym świadectwie poematu Jelizawiety Skobcowej «Pięćdziesiątnica«,  „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 17-29.

Wanda Laszczak, „Puls historii bije w Rosji”. Rosja i Europa w pismach filozoficznych Jelizawiety Skobcowej, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007.

Wanda Laszczak, „Kroczyć po wodzie”. Jelizawieta Skobcowa w kręgu tradycji hagiograficznych, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, s. 419-426.

Wanda Laszczak, Antynomia tożsamości: Sofia – Antychryst w myśli filozoficzno-religijnej Jelizawiety Skobcowej, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. II, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Lucjanowi Suchankowi, red. K. Duda, Kraków 2008, s.101-111;

 Wanda Laszczak, „Skrzydlata utopia” Jelizawiety Skobcowej, albo idea monastycyzmu w świecie,  „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 2, s. 76-95;

Wanda Laszczak, Błogosławieństwo czy przekleństwo? Ziemski trud człowieka w świetle psalmu Matki Marii „Pochwała pracy” [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 27-32.

Wanda Laszczak, W kręgu poetyckiej sofiologii Matki Marii (Jelizawiety Skobcowej), [w:] W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod redakcją A. Woźniak i W. Kowalczyka, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 133-143.

Wanda Laszczak, Matka Maria (Jelizawieta Skobcowa) i Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Drogi do Miłości [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, pod red. B. Kodzisa, Wyd. UO, Opole 2010, s. 95-100.

Wanda Laszczak, Żydzi i chrześcijanie w ujęciu Jelizawiety Skobcowej [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod redakcją A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 449-455.

 Wanda Laszczak, Misterium Anna Kuźminy-Karawajewej jako usprawiedliwienie „grzesznicy”, [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, redaktor prowadzący M. Marchewka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 s. 424-433.

Wanda Laszczak, W kręgu motywów mariologicznych Kuźminy-Karawajewej (Matki Marii), [w:] Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich. Praca zbiorowa pod redakcją H. Mazurek i B. Pawletko, «Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze» Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 61-69.

  1. Laszczak, Poemat Kuźminy-Karawajewej «Melmot wędrowiec» w historii jej znajomości z Błokiem,  [w:] Na pograniczu nauk i kultur , «Studia i Szkice Slawistyczne» XI, Opole 2011, s. 169-175;
  2. Laszczak, Bohater Dostojewskiego a wolność w interpretacji Jelizawiety Skobcowej  (Matki Marii), [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury,  pod red. prof. Anny Raźny, UJ, PAU, Kraków 2011, s. 138-145;
  3. Laszczak, W kręgu filozofii ducha soborowości. Aleksy Chomiakow w interpretacji Jelizawiety    Skobcowej, «Musica Antiqua» XVI, Acta Slavica, Bydgoszcz 2012, s. 43-51. 
  4. Laszczak, Judaizm w twórczości i myśli filozoficzno-religijnej Matki Marii (Jelizawiety  Skobcowej), [w:] Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne red. prof. Danuty Szymonik, „Conversatoria Litteraria” 4-5, UP-H Siedlce-Banskaá Bystrica 2012, s.133-140 ;
  5. Laszczak, „Zdobądź dla mnie Indyjskie Królestwo”. Temat rewolucji w prozie narracyjnej Jelizawiety Skobcowej (Kuźminy-Karawajewej) na tle emigracyjnym, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku, red. A. Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 249-267.

Wanda Laszczak, Kuźmina-Karawajewa w kręgu mistyki Rabindranatha Tagorego (opowieść Jurali), [w:] Musica Antiqua XVII, Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze słowiańszczyzny, Bydgoszcz 2014, s. 431-440.

Wanda Laszczak, Rysunek, akwarela, ikona, haft w tożsamości artystycznej Jelizawiety Skobcowej, [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 366-373.

Wanda Laszczak, Koncepcja chrześcijańskiej twórczości w myśli filozoficzno-religijnej Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii). Perspektywa polemiczna, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, redakcja naukowa W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 517-525;

Wanda Laszczak, Ekstaza miłości. Asceza w teorii i praktyce życiowej Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii, 1891-1945), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 11, Zmysły, red. nauk. I. Malej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 173-183.

Monografia:

Żyć znaczy „kroczyć po wodzie”. Studia o Matce Marii. Część pierwsza,Opole 2007, ss. 168. 

6. adres e-mail: