Tadeusz Sucharski

1. Imię, nazwisko:
Tadeusz Sucharski
2. stopień naukowy:

dr habilitowany

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Nauk Akademii Pomorskiej (kadencja 2012-2016); kierownik Zakładu Historii Literatury

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

polska literatura Drugiej Emigracji; związki literatury polskiej z literaturą rosyjską; doświadczenie totalitaryzmu i literatura; literatura łagrowa (polska i rosyjska); obszar ULB (Ukraina, Litwa i Białoruś) w literaturze polskiej; twórczość Fiodora Dostojewskiego oraz filozofów rosyjskiego renesansu religijnego.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Książki:

 1. Sucharki T., Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2002, ss. 180;
 2. Sucharski T, Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji, Gdańsk 2008, ss. 410 (książka uhonorowana Nagrodą PAN im. Aleksandra Brücknera w dziedzinie literatury i filologii, 2011, nagroda przyznawana raz na trzy lata).

Artykuły w monografiach:

 1. Sucharski T., Herlinga-Grudzińskiego poszukiwania „innej Rosji”, [w:] Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Dialog kultur, pod red. R. Paradowskiego i S. Ossowskiego, Poznań 2003, s. 117-127;
 2. Sucharski T., Herling-Grudziński o literaturze samizdatu, w: Slawisticzieskije cztienija pamiati professora P. A. Dmitriewa i professora G. I. Safronowa, Sankt-Petersburg 2004, s. 181-185;
 3. Sucharski T., „Czy istnieje dno w egzystencji ludzkiej”? Nad „Książką o Kołymie” Anatola Krakowieckiego, [w:] Człowiek wobec rewolucji i terroru, pod red. E. Łoch, Lublin 2005, s. 265-284;
 4. Sucharski T., Kto walczy z drogą, ten walczy z wolnością”. O micie drogi w twórczości Józefa Mackiewicza, [w:] Literackie drogi wobec mitu, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2006, s. 49-62;
 5. Sucharski T., Od euforycznego podziwu do krytycznego respektu. Sołżenicyn w refleksji Herlinga-Grudzińskiego, w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 751-768;
 6. Sucharski T., „Aby cię zobaczył każdy Moskal, aby cię usłyszał, zrozumiał”.  Rosja Vincenza, w: Polska proza na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia,  pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego, A. Wal, t. I, Rzeszów 2007, s. 314-331;
 7. Sucharski T., „Inna Rosja” polskich pisarzy emigracyjnych, w: Polacy – Rosjanie: wzajemne relacje, Gdańsk 2007, s. 47-60 (w jęz. polskim), s. 227-242 (w jęz. rosyjskim);
 8. Russkaja kultura głazami J. Czapskogo i A. Wata, w: Russkaja kultura w polskom soznanii, pod red. N. Fiłatowej i V. Chorieva, Moskwa 2008;
 9. Sucharski T.,  «Иная Россия» польскихх эмиграционныхх писателей», w:  Русская словесность в поисках национальной идеи, Wołgograd 2010
 10. Sucharski T., „Dusza buntu i dusza psiej rezygnacji”? – Rosjanie i Sowieci w: Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Topolskiej, red. N. Kozłowska i M. Ptasińska, Warszawa 2011, s. 144-161;
 11. Sucharski T., Ukraina w polskiej prozie emigracyjnej – badawczy rekonesans, w: Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – Україна. Спадщина і сучасність, pod red. R. Drozda i T. Sucharskiego, Słupsk 2012, s. 201-223;
 12. Sucharski T., Mickiewicz w emigracyjnych pismach Jana Lechonia, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. I. Jokiel, Opole 2012, s. 227-242;
 13.  Sucharski T., Profesor Miłosz i literatura rosyjska. Refleksje nad tomem esejów „Emperor of the earth, w: Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, pod red. J. Kazimierczyk i P. Gancarz, Słupsk 2012, s. 37-53;
 14. Sucharski T., Między dwiema liniami Curzona, czyli Białoruś w polskiej prozy emigracyjnej, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok 2013, s. 463-492;
 15. Sucharski T., Polskij poet i amierikanskij profiessor o russkoj litieraturie, ili razmyszlienija o knigie Czesława Miłosza „Emperor of the Earth”. Tezisy, [w:] Russkaja słovestnost’ v mirovom kulturnom kontiekstie. Izbrannyje dokłady i tezisy, red. S. N. Bykow, W. E. Pustowaja, Moskwa 2014, s. 215;
 16. Sucharski T., Varłam Shałamov v tvorchestve Gustawa Herlinga-Grudzinskogo, [w:] Specjalist XXI wieka. Matieriały III Miezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj  konfierencii, Baranowicze 2014, s. 125-128.

Artykuły w czasopismach:

 1. Sucharski T., Lechonia czytanie Mickiewicza; w: Dni Adama Mickiewicza w Krymu. Dni Adama Mickiewicza na Krymie, „Krymsko – polskie zeszyty naukowe” T. 1, Symferopol 2004, s. 66-73;
 2. Sucharski T., Józef Mackiewicz o literaturze rosyjskiej, „Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica”, Witebsk 2006, s. 448-451;
 3. Sucharski T., Poddana „dławiącej nienawiści’? Rosja Beaty Obertyńskiej, „Pamiętnik Literacki” 2006 nr 2, s. 31-50;
 4. Sucharski T., Kołymska edukacja Krakowieckiego i Szałamowa, w: Dni Adama Mickiewicza w Krymu. „Krymsko – polskie zeszyty naukowe” T. 3., Wydawnictwo Universum, Symferopol 2007, s. 132-150;
 1. Sucharski T., „Tęczą nowego przymierza połączyć dwie ojczyzny”.  Polska i Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego, „Gumanitarni nauki. Naukowo-prakticznij żurnał”, Jałta 2008, nr 2;
 2. Sucharski T., Michała Kryspina Pawlikowskiego „Okna na Rosję” — rekonesans badawczy,  w: Polska-Rosja: dialog kultur. Tom poświęcony pamięci Profesor Jeleny Cybienko, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, „Studia Rossica” XXII, Warszawa 2012, s. 341-363;