Monika Sidor

1. Imię, nazwisko:
Monika Sidor
2. stopień naukowy:

Doktor

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

Adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

pogranicza literatury i historii, fikcja a fakt w literaturze, antropologia literacka, duchowość w literaturze, problemy autobiografizmu i samoświadomości pisarskiej.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Monografie:

Sidor M., Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 223.

Artykuły:

Sidor M., Мир ценностей в эпопее Ивана Шмелева „Солнце мёртвых”, w: Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции, red. A. Dudek, Kraków 2003, s. 111-122.

Sidor M., Творчество И. С. Шмелева в контексте русской религиозной традиции, w: И.С. Шмелев и духовные традиции славянской культуры, ред. В. Цыганник, Алушта 2005, s. 118-124.

Sidor M., Motywy religijne w powieści Iwana Szmielowa „Лето Господне”, w: Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. A. Woźniak, M. Kawecka, Lublin 2002, s. 103–112.

Sidor M., Rosja a „Święta Ruś” w twórczości pierwszej fali emigracji rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne TN KUL” L, z. 7, seria: Słowianoznawstwo, s. 21-31.

Sidor M., Kategoria pamięci w emigracyjnej prozie Borysa Zajcewa, „Roczniki Humanistyczne KUL” LI, z. 7, seria: Słowianoznawstwo, s. 27-42.

Sidor M., Wizerunek świętego w twórczości emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, „Slavica Wratislaviensia” 2003, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich IV, s. 181-187.

Sidor M., Sfera zła w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych I fali, „Slavica Wratislaviensia” 2004, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich V, red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, s. 231-240.

Sidor M., Tradycja religijna w utworach emigracyjnych Iwana Szmielowa (Rok Pański, Pielgrzymka), „Roczniki Humanistyczne KUL” LII, z. 7, seria: Słowianoznawstwo,  s. 77-91.

Sidor M., Бог и человек: духовный опыт в эмигрантском творчестве Б. К. Зайцева, w: Литература ХI-ХХI вв. Национально-художественное мышление и картина мира, ч. 1., Национальное сознание в литературном и культурно-языковом развитии, red. А. Дырдин, Ульяновск 2006, s. 329-334.

Sidor M., Emigracja rosyjska „pierwszej fali”. Spory ideologiczne, „Roczniki Humanistyczne KUL” LIII, z. 7, seria: Słowianoznawstwo,  s.71-81.

Sidor M., Произведения И. С. Шмелёва о преподобном Серафиме Саровском: на фоне агиографического жанра в литературе „I волны”русской эмиграции, w: Нижегородский текст русской словесности. Межвузовский сборник научных статей, red. В. Захарва,  Н.Новгород 2007, s. 353-359.

Sidor M., Inspiracje filozoficzne prozy Gajto Gazdanowa. „Wieczór u Claire” i „Powrót Buddy”, w: Literatury słowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 247-254.

Sidor M., Religijne i egzystencjalne aspekty przemijania życia ludzkiego w utworze Borisa Zajcewa „Rzeka czasów”, w: Idea przemiany w literaturze, kulturze, języku i edukacji, red. P. Fast, M. Duś, Częstochowa 2008, s. 195-204.

Sidor M., Выход из эмигрантской изоляции. Новаторство повестей Г. Газданова «Вечер у Клер», «Возвращение Будды», w: Literatura rosyjska XVII-XXI ww. Dialog idei i poetyk, red. O. Główko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 289-299.

Sidor M., Historia przez pryzmat miasta w literaturze I fali emigracji rosyjskiej. Aleksieja Riemizowa „Ruś wichrem niesiona” i Iwana Szmielowa „Siedząc na brzegu” w: Wokół problemów historii, red. A. Woźniak, Lublin 2008, s. 169-181.

Sidor M., Wielka Historia i pamiętnik chaosu. Rozważania nad historią w twórczości emigrantów rosyjskich pierwszej fali, w: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, s. 59-68.

Sidor M., Pierwotna Matka i Bogurodzica. Ziemia w utworze Iwana Szmielowa „Rok Pański”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2008, seria: Słowianoznawstwo, t. LVI, z. 7, s. 27-34.

Sidor M., Образ «Святой Руси» в цикле И. С. Шмелева «Заметы», w: Поэзия русской жизни в творчестве И.С. Шмелева, red. Л. Спиридонова, wyd. ИМЛИ РАН, Москва 2011, s. 297-304.

Sidor M., Odniesienia temporalne i ich rola w konstruowaniu obrazu człowieka w utworze A. Sołżenicyna „Zdarzenie  na stacji Koczetowka”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2011, seria: Słowianoznawstwo, t. LIX, z. 7, s. 41-51.

Sidor M., Realność i świat książek. Osobowość pisarza wobec czasu i przestrzeni emigracyjnej w utworze Aleksieja Riemizowa „Po gzymsach”, „Acta Neophilologica” XIV, 2012/2, s. 209-219.

Sidor M., Творчество и ответственность: сататус литературы в публицистике А. И. Солженицына , w: Кризис литературоцентризма: утрата идентичности vs. новые возможности, red. Н. Ковтун,Москва: Флинта, 2014, s. 393-409.

6. adres e-mail:

brak