Michał Głuszkowski

1. Imię, nazwisko:

Michał Głuszkowski

2. stopień naukowy:

dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

— adiunkt Katedry Filologii Słowiańskiej UMK,

— członek Redakcji „Roczników Historii Socjologii”,

— redaktor techniczny „Emigrantologii Słowian”,

— członek Komisji Badań Staroobrzędowstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów  — członek Komisji Emigrantologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

podstawowe zainteresowania badawcze dotyczą dwujęzyczności i funkcjonowania języków mniejszości w warunkach polsko-wschodniosłowiańskiego bilingwizmu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej wspólnot polskich i rosyjskich (starowierskich) na emigracji. Historia socjologii – przede wszystkim wzajemne wpływy polsko-rosyjskie i polska socjologia na emigracji.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

-> 2010

Głuszkowski M. Язык молодого поколения старообрядцев деревень Габове Гронды и Бур, „Slavia Orientalis” nr 2/2006, s. 239-59.

Głuszkowski M. Socio- and Psycholinguistic Aspects of Minority Languages Evolution. The Polish Old Believers Case­ – „Acta Universitatis Siauliensis” 2/2006, s. 62-74.

Głuszkowski M., Grzybowski S.‚ Paśko D., Функционирование русского островного говора в Польше в условиях польско-русского двуязычия, [w:] Актуальные проблемы русской диалектологии. Тезисы докладов международной конференции 23-25 октября 2006 г., Moskwa 2006, s. 40–42.

Głuszkowski M., Grzybowski S.‚ Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [w:] Русские старообрядцы. Язык. Литература. Исторя, pod red. Kasatkin L. L. Москва 2008, s. 200-215.

Głuszkowski M.,  Rola języka mniejszości jako czynnika podtrzymania tożsamości grupowej u polskich staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim, „Acta Polono-Ruthenica” XIII/2008, s. 389-398.

Głuszkowski M., Маленькая Польша в таежной Сибири – recenzja książki В. Петшик, Маленькая Польша в таежной Сибири, Норильск 2008, „Slavia Orientalis” 4/2008, s. 559-562.

Głuszkowski M., Tożsamość kulturowo-językowa polskich staroobrzędowców. Możliwe płaszczyzny przemilczeń, [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, pod red.  Goszczyńska J, Szwat-Gyłybowa G., Warszawa 2008, s. 422-434.

Głuszkowski M., Grzybowski S., Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [w:] 14 Меѓународен Славистички Конгрес. Охрид, Р. Македониja / 10-16 септември 2008. Зборник на резимеа. II том, Ochryd 2008, s. 377.

Głuszkowski M., Vershina – a Polish village in Siberia. Factors influencing language maintenance; [w:] ICML XII Conference Abstracts, Tartu 2009, s. 56-57.

Głuszkowski M., Особенности языка среднего поколения польских старообрядцев сувальского и августовского региона, [w:] Актуальные проблемы русской диалектологии. Тезисы докладов международной конференции 18-21 октября 2009 г., , Moskwa 2009, s. 54-55.

Głuszkowski M., Z wizytą u potomków polskich osadników – „Zesłaniec” 41/2009, s. 15-28.

Głuszkowski M., Obraz własny mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii na tle historii ich miejscowości. Na podstawie tekstów pisanych oraz ustnych relacji wierszynian, „Literatura Ludowa” 2/2009, s. 3-17.

Głuszkowski M., Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców, „Literatura Ludowa” 6/2009, s. 31-46.

Głuszkowski M., Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją, „LingVaria” 2/2009, s. 71-81.

Głuszkowski M., Dyglosja w społeczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Socjolingwistyka” 22-23/2009, s. 115-131.

Głuszkowski M., Relacje mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii z ich dawną ojczyzną, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 13/2009, s. 67-80.

Głuszkowski M., Функционирование старообрядческого говора в Польше на примере одного идиолекта, „Die Welt der Slaven” LV, 2010, s. 312-333.

Głuszkowski M., Typy przełączania kodu w rosyjsko-polskiej dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Slavia Orientalis” LIX/1/2010, s. 81-98.

Głuszkowski M., Socjologiczne podstawy zmiany językowej. Na przykładzie społeczności staroobrzędowców w polskim otoczeniu językowym (region suwalsko-augustowski) [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura — Kultura  — Język», pod red. Kodzis B., Giej M., Studia i Szkice Slawistyczne X, Opole 2010, s. 465-475.

Głuszkowski M., Территориальная разновидность говора польских старообрядцев (на примере избранных идиолектов сувальского и августовского регионов) [w:] „Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Język. Kultura”, (pod red.) Głuszkowski M., Grzybowski S., Toruń 2010, s. 171-180.

Głuszkowski M., Zachowane cechy dialektalne oraz wpływy polskie w rosyjskiej gwarze przedstawiciela starszego pokolenia staroobrzędowców regionu augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 34/2010, s. 157-168.

Głuszkowski M., Двуязычие и двукультурие польских старообрядцев сувальско-августовского региона,  „Липоване. История и культура русских старообрядцев” 7/2010, s. 250-256.

Głuszkowski M., Wierszyna – polska wieś na Syberii. Hybrydyzacja kultury a hybrydyzacja języka, [w:] Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur (pod red.)  Kuligowski W., Wrocław 2010, s. 85-94.

­Głuszkowski M.,  Вариативность языка польских старообрядцев как признак языкового сдвига, [w:] Humaniora: Lingua Russica. XIII. Развитие и вариативность языка в современном мире (pod red.) Кюльмоя И.П., Tartu 2010, s. 56-71.

­Głuszkowski M., Grzybowski S. (red.), Staroobrzędowcy za granicą, Toruń 2010.

­Głuszkowski M., Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011.

­Głuszkowski M., Vershina – a Polish village in Siberia. Factors influencing language maintenance under changing social, cultural, economic and political conditions, “Eesti ja some-ugri keeleteaduse ajakari. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL)” 2­ – 1/2011, s. 157-170.

­Głuszkowski M., Historia, folklor, język i życie społeczne Bukowiny – recenzja pracy zbiorowej Helena Krasowska, Eugeniusz Kłosek, Magdalena Pokrzyńska, Zbigniew Kowalski (red.), Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, Wraszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010, SOW, „Literatura Ludowa” 4-5/2011, s. 95-97.

 

 

2010 ->

­Głuszkowski M., Последний этап развития языкового и культурного контакта (на примере некоторых идиолектов молодого поколения польских старообрядцев сувальского и авгусовского регионов), [w:] Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты (pod red.) Choriew W., Grzybowski S., Wołos M., Moskwa 2011, s. 60-71.

Głuszkowski M., Изменения ситуации культурного и языкового острова – польская деревня в Сибири: Вершина на переломе ХХ-XXI веков, [w:] Крымско-польский сборник научных работ, т.8, (pod red.) А.К. Гадомский, Symferopol 2011, s.141-146;

Głuszkowski M., Język religii i jego znaczenie dla zachowania tożsamości przez polskich staroobrzędowców, w: Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t.1. Wokół religii i jej języka (pod red.) Golachowska E., Zielińska A., Warszawa 2011, s. 135-144.

Głuszkowski M., Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши, [w:], Славянская диалектная лексикография: Материалы конференции (pod red.) Мызников С.А., Крылова О.Н., Бакланова И.В., СПб 2011, с. 28-29.

Głuszkowski M., Zmiany sytuacji językowej w Wierszynie koło Irkucka w warunkach dwujęzyczności polsko-rosyjskiej, „Acta Baltico-Slavica” 35/2011, s. 13-27.

Głuszkowski M., Wpływ czynników demograficznych na funkcjonowanie społeczności staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce, [w:] Między Wschodem a Zachodem. tom V. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków (pod red.) Mikulski K., Zielińska A., Pękacka-Falkowska K., Toruń 2011, s. 205-216.

Głuszkowski M., Факторы способствующие сохранению средневеликорусских диалектных черт у польских старообрядцев, „Липоване. История и культура русских старообрядцев” 8/2011, c. 194-197.

Głuszkowski M., Czy gwara staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego jest wciąż rosyjska?, „Zeszyty Łużyckie” 45/2011, s. 107-117.

Głuszkowski M.,  Главные черты двуязычия и двукультурия на примере старообрядцев в Польше и польских общин в Украине и в России, [w:], Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim (pod red.) Paśko-Koneczniak D., Toruń 2012, s. 403-416.

Głuszkowski M., Язык или языки религии? Сосуществование двух кодов в религиозной жизни Вершины – польской деревни в Сибири, [w:], Теолингвистика. Међународни тематски зборник радова(pod red.) Гадомский А.К., Кончаревиħ К., Београд 2012, c. 219-227.

Głuszkowski M., Vershina, a Polish village in Siberia, as a language (dialect) island, “Zeitschrift für Slawistik” Vol. 57, No. 4, s. 427-442.

Głuszkowski M., Przełączanie kodów czy kod mieszany? Aktualny stan bilingwizmu staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim, „Acta Baltico-Slavica” 36/2012, s. 27-39.

Głuszkowski M., Bilingwizm z dyglosją w sytuacji wyspowej. Polska wieś Wierszyna na Syberii, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12. Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, (pod red.) Korytkowska M. i in., Warszawa 2012, s. 45-51.

Głuszkowski M., Nowicka E. (red.) Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń 2013.

Głuszkowski M., Asymilacja wyspy językowo-kulturowej. Przypadek młodego pokolenia polskich staroobrzędowców, [w:] Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe (pod red.) Głuszkowski M., Nowicka E., Toruń 2013, s. 271-280.

 Głuszkowski M., Grzybowski S. Диглоссия и сферы употребления польского языка и русского говора в общине старообрядцев сувальско-августовского региона (Польша) [w:] Русские старообрядцы. Язык. Литература. История. Сборник статей к XV Международному съезду славистов (pod red.) Kasatkin L. L., Москва 2013, s. 379-389.

Głuszkowski M., Социальная память общины проживающих в Польше старообрядцев и ее «имплантаты», [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы международной научной конференции 23-24 апреля 2013 года Новосибирск (pod red.) Волос М., Глушковский П., Гурьянова Н.С., Матханова Н.П., Трояк И.С., Туманик Е.Н.. Новосибирск 2013.

Głuszkowski M., Idiolektalne zróżnicowanie przełączania kodów w dwujęzyczności starowierców regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 37/2013, s. 265-275

Głuszkowski M., Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши, [w:] Диалектная лексика (pod red.) Крылова О.Н., Санкт Петербург, s. 102-107.

Głuszkowski M., Grzybowski S., Paśko-Koneczniak D., Ziółkowska-Mówka M. (red.), Staroobrzędowcy za granicą 2: Historia, religia, język, kultura, Toruń 2014.

Głuszkowski M., Особенности языка среднего поколения старообрядцев сувальского и августовского регионов, [w:] Staroobrzędowcy za granicą 2: Historia, religia, język, kultura, (pod red.) Głuszkowski M., Grzybowski S., Paśko-Koneczniak D., Ziółkowska-Mówka M., Toruń 2014, s. 89-98.

Głuszkowski M., Прошлое и отношение к истории общины на примере избранных высказываний старообрядцев, проживающих в Польше, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych Świecie” 3/2014, s. 71-83.

Głuszkowski M., «Poloki» czy «Ruskie»? Tożsamość wierszynian na podstawie ich własnych narracji wobec obrazu kreowanego przez polskie źródła, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3. Narracja i pamięć (pod red.) Golachowska E., Zielińska A., Warszawa 2014, s. 325-340.

Głuszkowski M., Socio-cultural and language changes in a «cultural island»: Vershina — a Polish village in Siberia, “Eastern European Countryside” 20/2014, s. 167-188.

6. adres e-mail: