Lucjan Suchanek

1. Imię, nazwisko:

Lucjan Suchanek

2. stopień naukowy:

profesor, doktor habilitowany

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

1981-1984 dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej  UJ; 1993-1999 dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej  UJ; 1984-1990  dziekan Wydziału Filologicznego UJ; 1990-1993 prorektor UJ; 2004 – 2005 dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Instytutu Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; 2005-2012  rektor PWSZ w Oświęcimiu

Od 1984 członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN: 1991-1996 v-ce przewodniczący; 1996-2003 przewodniczący, obecnie członek honorowy; 2008 – 2013 przewodniczący Komisji Emigramtologii Słowian przy Komitetu Słowianoznawstwa PAN; 1993-1998  v-ce przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Slawistów, 1999-2008  członek prezydium MKS; członek Komisji Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich MKS, Członek Komisji Bibliografii Literackiej, kulturalnej i komparatystycznej MKS

Od 1998 — członek PAU, od 2007 członek czynny; w latach 1999-2003 sekretarz Wydziału I. Filologicznego; od 2013 – dyrektor  Wydziału I. Filologicznego. Od 2000 — przewodniczący Komisji Kultury Słowian PAU

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

literatura i kultura rosyjska; kultura masowa; rosyjska myśl filozoficzna, społeczna, polityczna i religijna;  system radziecki i homo sovieticus; euroazjanizm; programy współczesnych rosyjskich partii politycznych; emigrantologia – emigracja I fali, pisarze emigracyjni trzeciej fali, czasopiśmiennictwo emigracyjne, publicystyka; stosunki polsko-rosyjskie; dzieje i kultura Słowian.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:
 1. Azet (Suchanek L.), Filozofia radziecka, filozof radziecki i Aleksander Zinowiew. — «Miesięcznik Małopolski»,  Nr 1-2. 1983, ss. 51-56.
 2. Suchanek L., Apoteoza śmierci: W. Pieczerin i A. Hercen. — „Zeszyty Naukowe KUL”, Nr 2, 1985, ss. 4-21.
 3. Suchanek L., .Aleksander Zinowiew i „świetlana przyszłość” [w:] Oblicza Rosji, red.  L. Suchanek, Lublin 1987, s. 56-63.
 4. Suchanek L., .Hercen i homo occidentalis, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie”. Z. 69. 1990, s. 43-53.
 5. Suchanek L., Sołżenicyn jako publicysta,  „Polityka Polska”, Nr 3, 1990,  ss. 21-29.
 6. Suchanek L., Monachijskie  spotkania.  A. Zinowiew i W. Wojnowicz,  „Universitas” Nr 2, 1992, ss. 71-73.
 7. Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, s.416.
 8. Suchanek L., „Literatura  rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy” [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej,  red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. 5-50.
 9. Suchanek L. Aleksander Zinowiew — Denne wyżyny [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej,  red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. 172-196.
 10. Suchanek L., Utopia świetlanej przyszłości /A. Zinowiew/ [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. 196-214.
 11. Suchanek L., Mur. O zapiskach Wiktora Niekrasowa [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. 256-272.
 12. Suchanek L. Aleksander Zinowiew. Biogram [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. 402-406.
 13. Suchanek L.,  Wiktor Niekrasow. Biogram [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, ss. s. 374-377.
 14. Suchanek L., Rosyjska literatura emigracyjna. Próba ujęcia całościowego „Slavia Orientalis”,  Nr 2, 1993, ss. 259-272.
 15. Suchanek L (Суханек Л.), Русская эмигрантская литература как теоретическая и историко-литературная проблема, „Болгарская русистика”, Nr 4, 1993, сс. 2-5.
 16. Suchanek L. (Суханек Л.), почему русские ссорятся. О публицистике эмиграции,  „Литературные новости”, Nr 47-48, 1993, сс. 22.
 17. Suchanek L., .Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994
 18. Suchanek L. (Суханек Л.), Россия и Европа. Евразийство: предшественники и продолжатели [w:] Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940, ред. Е. Челнышев и Д. Шаховской, T. 1, Moskwa 1994, сс. 179-190.
 19. Suchanek L.(Суханек Л.), Россия и Европа в концепции евразийцев, „Slavia Orientalis”  Nr 1, 1994, сс. 17-28.
 20. Suchanek L., .Aleksander Zinowiew: „pieriestrojka”, katastrojka, gorbaczowizm. [w:] Pisarz i władza. Od Awwakuma do Sołżenicyna,  red. B. Mucha, Łódź 1994, ss. 220-233.
 21. Suchanek L. „Strażnik przestrzeni euroazjańskich”. O publicystyce Eduarda Limonowa — «Slavia Orientalis» 1995, Nr 1, s. 131-142
 22. Suchanek L. (Суханек Л.), Две картины будущего России: Александр Солженицын и Едуард Лимонов [w:]  Russies. Rossii. Mélanges offerts a Georges Nivat pour son soixantieme anniversaire. Rassemblés par A. Dykman et J.-P. Jaccard, Lausanne 1995, сс. 117-125.
 23. Suchanek L., E. Limonow — czy można cofnąć historię? O eseju Zabójstwo strażnika [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej,  red. W. Chlebda. Opole 1995, ss. 53-56.
 24. Suchanek L., Świadek epoki. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, red. L. Suchanek,  Kraków, 1996, ss.111-156.
 25. Suchanek L., E. Limonow — bohater jako rozbitek życiowy, nieudacznik, loser [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, red..P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice, 1996, ss. 162-169
 26. Suchanek L.(Суханек Л.) Трудное возвращение: Александр Солженицын [w:] Изгнаничеството. Драма и мотивация. София 1996, сс. 12-22.
 27. Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, red. L. Suchanеk, Kraków 1997.
 28. Suchanek L., Eduard Limonow – „parias literatury rosyjskiej”. [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, red. L. Suchanek, Kraków 1997, ss. 127-178.
 29. Suchanek L., Człowiek w zaprogramowanym świecie. Antropologiczna wizja Aleksandra Zinowiewa [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998, ss. 145-31
 30. Мотив измены в тшорчестве Э. Лимонова, [w:] Сюжет и мотив в контексте традиции, ред. Е. Ромодановская, Новосибирск,1998, сс. 208-222.
 31. Suchanek L. (Суханек Л.), Литература и письменность эмиграции славян как историко-литературная проблема [w:] A Centenary of Slavic Studies in Norway. The Olaf Broch Symposium. Edited by J. I. Bjornflaten, G. Kjetsaa, T. Mathiassen, Oslo 1998, сс. 218-239.
 32. Suchanek L., .Egzystencja jako spór idei. Emigracja rosyjska trzeciej fali  [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9. Komitet Redakcyjny:  J.  Kornhauser, L. Macheta, L. Suchanek (redaktor naczelny). Warszawa 1998, ss. 203-208.
 33. Suchanek L. Trzecia fala. Rzut oka na współczesną rosyjską literaturę emigracyjną  [w:]  Literatura.  literatura,  literatura,  Kraków 1998, ss. 85-93.
 34. Suchanek L., .Rosja — Europa — Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy [w:] Między Europą a Azją. Idea Rosji — Eurazji. Toruń 1998, ss. 9-28.
 35. Suchanek L., Homo sovieticus, „świetlana przyszłość”, „gnijący Zachód”. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999.
 36. Suchanek L., .Autodemaskacja czy epatowanie? E. Limonow — To Ja — Ediczka [w:] Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską, Poznań 1999, ss. 121-133.
 37. Suchanek L Суханек Л), Лев Шестов – Ерусалим и Рим. (Иов у Шестова и К. Войтылы) [w:]  Oh Jerusalem. Ed. by W. Moskovich, S. Schwarzband, G. Dell’Agata, S. Garzonio, Pisa — Jerusalem 1999, sс. 173-180
 38. Suchanek L., .Amalrik Andriej [w:] Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Warszawa 1999, ss. 40-42,
 39. Suchanek L., Pieczerin Władimir [w:] Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 1, red. A. de Lazari, Warszawa 1999, ss. 308-310.
 40. Suchanek L., Aleksander  Zinowiew  [w:]  Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 2, red. A. de Lazari, Warszawa 1999, ss. 160-169.
 41. Suchanek L., Emigrantologia i literaturoznawstwo [w:] Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz, Katowice 2000, s. 42-46.
 42. Suchanek L., Postać Hioba u Lwa Szestowa i Karola Wojtyły [w:] Musica antiqua XII. Vol. 2. Acta slavica, Bydgoszcz 2000, s. 187-193.
 43. Suchanek L. (Суханек Л.), Русская эмиграция третьей волны и поляки [w:] Поляки и русские. Взаимопонимание и вбзаимонепонимание, Москва 2000, сс. 176-184
 44. Suchanek L., Русская эмиграция третьей волны и поляки „Slavia Orientalis”  Nr 3, 2000, ss.361-370.
 45. Suchanek L., Obraz Rosji Sowieckiej u Sołżenicyna i Zinowiewa, [w:] Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, red. M. Bohun i J. Goćkowski, Kraków 2000, ss. 201-210.
 46. Suchanek L., Współczesne opinie Rosjan o Zachodzie (A. Sołżenicyn, A. Zinowiew i inni)  [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejetności, Kraków 2000, ss. 13-15.
 47. Suchanek L., Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa, Kraków 2001.
 48. Suchanek L., Александр Зиновьев: интеллигенция, диссидентсво и социальная оппозиция [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, red. H. Kowalskа, Kraków 2001, ss.289-298.
 49. Suchanek L. (Суханек Л.) Роман о герое конца XX столетия (Э. Лимонов) [w:] Кризис или метаморфозы: судьба романа на рубеже эпохKrizis ili mietamorfozy: sud’ba romana na rubieże epoch,  ред. Л. Звонарева и В. Олбрых,Варшава — Москва 2001, сс. 53-60.
 50. Suchanek L., Człowiek w upadku. J. Drużnikow, A. Zinowiew i donosologia  [w:] Wielkie tematy w literaturаch słowiańskich.  Slavica Wratislaviensia CXV, Wrocław 2001, ss. 181-192.
 51. Suchanek L., Jurij Drużnikow — w poszukiwaniu aniołów [w:] J. Drużnikow, Anioły na ostrzu igielnym. Tł. A. Wołodźko-Butkiewicz, Kraków 2001, ss. 487-497
 52. L. Suchanek, (Суханек Л.), Юрий Дружников в поисках ангелов — http//www.lib.ru/Proza/Druzhnikov, s. 1-6.
 53. Suchanek L., Emigracyjne wizje Rosji. Trzecia fala emigracji [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, red. R. Bäcker i Z. Karpus, Łódź 2002, ss. 17-28.
 54. Suchanek L.(Суханек Л.) Возможен ли диалог культур. А Солженицын, А. Зиновьев, и Э. Лимонов о Западе, „Acta Polono-Ruthenica”, Nr VI, 2001, ss. 145-153
 55. Suchanek L., Czy możliwy jest dialog kultur? [w:] Proza, proza, proza. T. VIII, red. K. Strzelewicz, Kraków 2002, s. 541-543.
 56. Suchanek L. Суханек Л.), Юрий Дружников – в поисках ангелов — „Дидакт” Nr 1, 2002, сс. 67-72.
 57. Suchanek L.(Суханек Л.), Вождь на кончике пера. Образ Сталина в творчестве А. Солженицына, В. Максимова, Ю. Дружникова — „Вышгород”, Nr 1-2, 2002 сс. 126-138.
 58. Suchanek L.(Суханек Л.), Исторические лица как литературные персонажи, Образ Сталина в творчестве А. Солженицына, В. Максимова, Ю. Дружникова [w:] История в зеркале литературы и литературоведения, Gdańsk 2002, сс. 134-152
 59. Suchanek L., Emigration. [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von N. Franz unter Mitarbeit von S. Gonczarov und A. Wieczorek. Primus Verlag 2002, ss. 126-128.
 60. Suchanek L., Tamizdat — [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von N. Franz unter Mitarbeit von S. Gonczarov und A. Wieczorek. Primus Verlag 2002, ss. 440-441.
 61. Suchanek L., YMCA-PRESS i „Russkij put’” — świadectwo trwałości kultury rosyjskiej — Książki emigracji rosyjskiej i współczesnej Rosji. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej. 18 stycznia — 2 luty 2002. Informator o wystawie, red. L. Suchanek i D. Bromowicz, Kraków 2002, ss. 3-15.
 62. Suchanek L., .Эмиграция как травма [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Warszawa 2003, sс. 193-201
 63. Suchanek L., Толсты, „Мулета” i czasopiśmiennictwo emigracyjne [w:] Studia Rossica. XII, Warszawa 2003, s. 371-379.
 64. Suchanek L.(Суханек Л.) Историческое лицо как литературный персонаж „Литературный европеец ”, Nr 64, 2003, сс. 31-36.
 65. Suchanek L.(Suhanek L.), Женщины и ангелы. О романе Ю. Дружникова Ангелы на кончике иглы [w:] Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции, red. A Dudеk, Kraków 2003, ss. 351-362.
 66. Suchanek L.(Суханек Л.), Женские образы в прозе Ю. Дружникова, „Перекрестки эпох ” Nr 4, 2003, сс. 37-50
 67. Suchanek L (Суханек Л.), Польская тематика в русском эмигрантском журнале „Меч” [w:] Studia polonorossica. K 80-летию Елены Захаровны Цыбенко, Moskwa 2003, сс. 308-316
 68. Suchanek L., Европа и Польша на страницах журнала „Меч”, „Europa Orientalis” Nr 2, 2003, ss. 289-298
 69. Suchanek L., Emigracja rosyjska XX wieku [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, red. L. Suchanek, Kraków 2004, ss. 387-396.
 70. Suchanek L., Słowiańska emigrantologia [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek. Prace Komisji Kultury Słowian. Słowian. III, Kraków 2004, ss. 73-88
 71. Suchanek L.(Суханек Л.), Метафора системы. О романе „Зияющие высоты” Александра Зиноивьева [w:] Десять лучших романов XX века. Сборник статей. Москва 2004, сс 182-200
 72. Suchanek L.(Суханек Л.), Ангелы и бесы. О романе Ангелы на кончике иглы Юрия дружникова [w:] Десять лучших романов XX века. Сборник статей. Москва 2004, сс. 201-222
 73. Suchanek L. (Суханек Л.), Литературные приемы воскрешения из мертвых. Три Сталина у трех авторов — Независимый альманах „Лебедь”, Nr 8 ot 22 awgusta 2004, http://www.lebed.com, s. 1-11.
 74. Suchanek L., Książka zza krat. E. Limonow — Moja polityczna biografia. [w:] Prace Komisji Kultury Słowian. T. IV. Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenia i stanowiska, red. L. Suchanek, Kraków 2005, ss. 55-70.
 75. Suchanek L.(Суханек Л.), Юрий Дружников – в поисках ангелов [w:] З. Михайлова, Юрий Дружников: творчество, биография, судьба. Библиографический указатель. Дружников в интерпретации литературной критики, Ульяновск 2005, сс. 300-313.
 76. Suchanek L., Zastój i działanie. Jurij Drużnikow – „Anioły na końcu igły” [w:] Reguły działania. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk 2005, ss. 339-352.
 77. Suchanek L., Dmitrij Fiłosofow i „Miecz”. Emigracja rosyjska w Polsce [w:] Literaturoznawstwo – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala, Kraków 2005, ss. 469-480
 78. Suchanek L., Eduard Limonow [w:] Dictionary of Literary Biography. 317: Twientieth-Century Russian Émigré Writers, Detroit 2005, ss. 190-198
 79. Suchanek L. Детство и война в романе Дружникова „Виза в позавчера” [w:] Юрий Дружников на перекрестке мнений. Новый взгляд на литературу русского зарубежья. Warszawa – Moskwa – Riazań” 2006, ss. 93-101.
 80. Suchanek L (Суханек Л.), .Юрий Дружников – в поисках ангелов – „Grani” Nr 219, 2006,s. 218-231
 81. Suchanek L., Inteligencja rosyjska epoki radzieckiej. A. Sołżenicyn i A. Zinowiew [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU. Pod. red. L. Suchanеk, Kraków 2006,T. V. ss.159-172
 82. Suchanek L., Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 2007
 83. Suchanek L., Pamięć o archipelagach. Sołżenicyn o obozach sowieckich [w:]Pamięć i odpowiedzialność, red. L. Suchanek, Oświęcim 2007, ss. 54-62.
 84. Suchanek L., Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998-2008. [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Warszawa 2008, ss. 159-169.
 85. Suchanek L., .Aleksander Sołżenicyn. Dramat w czterech odsłonach – „Slavia Orientalis” nr 4, 2008, ss. 443-461
 86. Suchanek L., Homo sovieticus i homo occidentalis. Koncepcje antropologiczne A. Zinowiewa i E. Limonowa [w:] Doktryny. Historia. Władza. Kraków 2009, ss. 305-318
 87. Suchanek L., Człowiek w traumie. Emigrantologia na przykładzie emigracji rosyjskiej dwudziestego wieku – „Ethos” Nr 3-4 (87-88), 2009, ss.
 88. Suchanek L., J. Drużnikow. Pożegnanie z literaturą. Pierwszy dzień reszty życia. [w:] Słowianie Wschodni na emigracji. Literatura. Kultura. Język, red. B. Kodzis i M. Giej.- Opole 2010, ss. 119- 127.
 89. Suchanek L., Emigrantologia – dziedzina badań rosjoznawczych – „PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” Nr 112, Kraków 24 lutego 2011, ss. 2-3.
 90. Suchanek L., Powroty z emigracji. A. Sołżenicyn, A. Zinowiew, E. Limonow [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka. Toruń 2011,s s. 249-20.
 91. Suchanek L., Homo emigrans – z obserwacji nad antropologią rosyjską XX wieku. [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria  Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku, red. L. Suchanek i K . Wrocławski. Warszawa 2012, ss. 147-154.
 92. Suchanek L., Homo sovieticus i homo russicus. Antropologiczna wizja Aleksandra Zinowiewa i Aleksandra Sołżenicyna [w:] Prace Komisji Kultury Słowian. PAU, t. VIII, red. L. Suchanek. Kraków 2012.ss. 179-201
 93. Suchanek L., O głosie pamięci prawdziwej w twórczości Aleksandra Sołżenicyna. Rozmowa z Lucjanem Suchankiem [w:] I.A. Ndiaye, O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze, Olsztyn 2012, s. 153-188.
 94. Suchanek L., Россиеведение и эмигрантология. Новые формы исследований в польской славистике — „Новая русистика. Nová rusistika. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики”. Brno 2012. Suplementum ss. 17-21.
 95. Prace Komisji Kultury Słowian PAU, red. L. Suchanek, T. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Kraków 2013.
 96. Suchanek L.,Mój Drużnikow [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU. Pod. red. L. Suchanka, T. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Kraków 2013, ss. 5-17.
 97. Suchanek L., Држников – в поисках человека [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, red. L. Suchanеk, T. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Kraków 2013, ss. 9-23.
 98. Suchanek L., Необыкновенная история одного цензора. Э. Дружников – Мой первый цензор [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, red. L. Suchanеk, T. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Kraków 2013, ss. 57-61.
 99. Suchanek L. (Суханек Л.), Место антропоплогии в эмигрантологических исследованиях [w:] Руска диjаспора и словенски свет. Зборник радова. Учредитель Петра Бунњк. Београд 2013, сс. 11-21.
 100. Suchanek L., Краковская исследовательская школа россиеведения и эмигрантологии – „Новая русистика. Nová rusistika. Международный журнал современной филологической и ареальной русистики”. Brno 2013. Suplementum s 23-34.
 101. Suchanek L., Filozofia polityczna Aleksandra Sołżenicyna [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, red. A. Woźniak, Lublin2013, ss. 317-330.
 102. Suchanek L., Emigracja. Emigrantologia. Komisja Emigrantologii Słowian. — „Slavia Orientalis” Tom LXIII, nr 2, 2014 ,ss. 173-189.
6. adres e-mail: