Liliana Kalita

1. Imię, nazwisko:

Liliana Kalita

2. stopień naukowy:

doktor

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):
proza I fali emigracji rosyjskiej (szczególnie twórczość Marka Ałdanowa), najnowsza literatura rosyjska, rosyjska kinematografia
5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Kalita L., Człowiek w poszukiwaniu szczęścia. Пуншевая водка Marka Aldanowa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Literaturoznawstwo, pod red. Komorowskiej E. i Kozickiej – Borysowskiej Ż., Szczecin 2005, s. 79-83.

Kalita L., Незаурядные люди и их необычные судьбы в «Портретах» Марка Алданова, „Rossica Olomucensia”, pod red. Pechala Z., XLIV (za rok 2005), cz. II, Olomouc 2006, s. 391-396.

Kalita L., Obraz Byrona w opowieści Marka Ałdanowa „Могила воина”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Literaturoznawstwo, pod red. Komorowskiej E. i Dziadosz D., Szczecin 2007, s. 28-35.

Kalita L., Категория времени и пространства в повести М. Алданова «Могила воина», „Rossica Olomucensia”, pod red. Vobořila L., XLVI-II, Olomouc 2008, s. 473-477.

Kalita L., Dylematy bohaterów w dramacie Marka Ałdanowa „Linia Brunhildy”, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, t. 17: Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. Lucińskiego K., Kielce 2008, s. 71-77.

Kalita L., Motywy polskie w powieści M. Ałdanowa „Повесть о смерти”, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, pod red. Dacewicz L. i Dworakowskiej B., Białystok 2008, s. 271-281.

Kalita L., Żony, artystki, rewolucjonistki. Kobiety w prozie Marka Ałdanowa, [w:] Słowianie wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne X”,  pod red. Kodzisa B. i Giej M., Opole 2010, s. 205-212.

Kalita L., Mark Ałdanow jako krytyk literacki, [w:] Rosyjska krytyka literacka: próby czytania, pod red. Stempczyńskiej B., Mantajewskiej V., Katowice 2011, s. 50-61.

Kalita L., „Melancholia generosa” w prozie Marka Ałdanowa, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, pod red. Woźniak A., Lublin 2013, s. 165-176.

Kalita L., Nieodwzajemniona miłość: Mark Ałdanow i kino, [w:] Rosja w krysztale: rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. Oboleńskiej D., Patockiej-Sigłowy U., Arciszewskiej K. i Ruteckiej K., Gdańsk 2014, s. 251-264.

Kalita L., Ucieczki melancholików na podstawie prozy Marka Ałdanowa, [w:] Ucieczka: język, kultura, literatura, pod red. Biczkowskiej P., Cierzan K., Ginter J., Wróbel J., Gdańsk 2014, s. 133-139.