Katarzyna Duda

1. Imię, nazwisko:

Katarzyna Duda

2. stopień naukowy:

Prof. dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):
4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

kultura rosyjska XX i początku XXI wieku; Literatura rosyjska XX wieku; Najnowsza literatura rosyjska (ostatnia dekada); Kino rosyjskie; Teatr rosyjski XXI wieku: Emigracja rosyjska III fali (W. Maksimow, A. Amalrik, S. Dowłatow, Z. Zinik, W. Wojnowicz…); Współczesna emigracja rosyjska

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Książki

Duda K., Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, ss.212

Duda K., Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss.296.

Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 340.

 

Artykuły

Duda K., Prawda historii i ideał życia w Chrystusie. Proza Władimira Maksimowa, [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 9-72.

Duda K., Wizja Rosji postkomunistycznej. Publicystyka Władimira Maksimowa, [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 125-143.

Duda K., Antyutopia Eugeniusza Zamiatina – proroctwo dokonane?, „Slavia Orientalis” 1992, Nr 1, s. 9-15.

Duda K., Czas choroby, czas rekonwalescencji. „Kwarantanna” Władimira Maksimowa, [w:] Studia Rossica V, pod red. W. Skrundy, Warszawa 1997, s. 68-76.

Duda K., Historia narodów – historią jednostki. „Spojrzenie w otchłań” Władimira Maksimowa, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość, kultura, język, pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1998, s. 107-112.

Duda K., Jewgienij Zamiatin. „Gość z Afryki” albo internacjonalizm biologiczny, [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 111-118.

Duda K., Obraz inteligenta w publicystyce Władimira Maksimowa, [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 299-307.

Duda K., Władimir Maksimow. „Saga o nosorożcach” – portret inteligencji europejskiej, [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, pod red. A. Woźniak, L. Puszaka, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 77-87.

Duda K., Jednostka a system. „Notatki dysydenta” Andrieja Amalrika, [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, pod red. A. Woźniak, M. Kaweckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 185-193.

Duda K., Трагические портреты гомо советикус в пьесах Владимира Максимова, «Литературная учёба» 2002, Nr 6, s. 196-203.

Duda K., Wiara jako przywrócenie funkcji dialogu, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. L. Rożek, Sz. Jabłońskiego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003, s. 135-140.

Duda K., Драматические проблемы в драматургических произведениях Владимира Максимова, [w:] Obrazi świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 313-323.

Duda K., Нерешенные вопросы в драматургии Владимира Максимова, «Перекрестки эпох» 2003, Nr 4, s. 84-96.

Duda K., Andriej Amalrik. Inteligencja i dysydenci rosyjscy (Andrieja Amalrika droga do wolności), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t.V, Inteligencja u Słowian,pod red. L. Suchanka, Kraków 2005, s. 77-98.

Duda K., Dysydenci i literatura (Andrieja Amalrika walka z ideologią), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.1, pod red. L. Liburskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2007, s. 131-142.

Duda K., Żydzi i religia w okresie bolszewickim. «Dwieście lat razem» Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU. Tom VI, Słowianie i ich konfesje, pod red. L. Suchanka, Kraków 2007, s. 155-167.

Duda K., Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Duda K., Słowo wstępne, [w:] Kultura rosyjska w ojczyxnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2008, s. 7-9.

Duda K., Socrealistyczna propaganda i postkomunistyczna pustka aksjologiczna (Władimir Wojnowicz: „Spiżowa miłość Agłai”), „Slavia Orientalis” 2008, Nr 1, s. 84-95.

Duda K., Andriej Amalrik. Historia oczyma dysydenta, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 223-233.

Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski emigrant-dysydent, [w:] Od banity do nomady, pod red. J. Czaplińskiej, S. Giergiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 241-246.

Duda K., Konserwatyzm w ujęciu Władimira Maksimowa, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 182-92.

Duda K., Dwie odsłony jednego utworu. „Nos” Mikołaja Gogola i Andrieja Amalrika, [w:] Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, pod red. W. Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 337-347.

Duda K., „Inny” łagier („Zona. Notatki nadzorcy )Siergieja Dowłatowa, [w:] Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, pod red. M. Giej i T. Wielga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 75-83.

Duda K., Zinowij Zinik (Rosjanin na emigracji), [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, pod red. A. Woźniak, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 341-353.

Duda K., Вневременные ценности в творчестве Юрия Друхникова, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013, s. 25-31

Duda K., Эмигрант и история (Владимир Максимов – «Ковчег для незваных»), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013.

 

Hasła

Emigracja, [w:] Идеи в России, Ideas in Russia, Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t.8, pod red. J. Dobierzewskiego, Ibidem, Łódź 2014, s. 580-584.

Maksimow Włodzimierz, j/w, s. 228-232.

6. adres e-mail: