Katarzyna Duda

1. Imię, nazwisko:

Katarzyna Duda

2. Stopień naukowy:

prof. dr hab.

3. Zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

4. Sfera zainteresowań naukowych (badań):

kultura rosyjska XX i początku XXI wieku; literatura rosyjska XX wieku; najnowsza literatura rosyjska (ostatnia dekada); kino rosyjskie; teatr rosyjski XXI wieku: emigracja rosyjska III fali (W. Maksimow, A. Amalrik, S. Dowłatow, Z. Zinik, W. Wojnowicz); współczesna emigracja rosyjska

5. Spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Książki:

 1. Duda K., Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, ss. 212
 2. Duda K., Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 296.
 3. Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 340.

Artykuły:

 1. Duda K., Prawda historii i ideał życia w Chrystusie. Proza Władimira Maksimowa, [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 9–72.
 2. Duda K., Wizja Rosji postkomunistycznej. Publicystyka Władimira Maksimowa, [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 125–143.
 3. Duda K., Antyutopia Eugeniusza Zamiatina – proroctwo dokonane?, „Slavia Orientalis” 1992, Nr 1, s. 9–15.
 4. Duda K., Czas choroby, czas rekonwalescencji. „Kwarantanna” Władimira Maksimowa, [w:] Studia Rossica V, pod red. W. Skrundy, Warszawa 1997, s. 68–76.
 5. Duda K., Historia narodów – historią jednostki. „Spojrzenie w otchłań” Władimira Maksimowa, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość, kultura, język, pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1998, s. 107–112.
 6. Duda K., Jewgienij Zamiatin. „Gość z Afryki” albo internacjonalizm biologiczny, [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 111–118.
 7. Duda K., Obraz inteligenta w publicystyce Władimira Maksimowa, [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 299–307.
 8. Duda K., Władimir Maksimow. „Saga o nosorożcach” – portret inteligencji europejskiej, [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, pod red. A. Woźniak, L. Puszaka, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 77–87.
 9. Duda K., Jednostka a system. „Notatki dysydenta” Andrieja Amalrika, [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, pod red. A. Woźniak, M. Kaweckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 185–193.
 10. Duda K., Трагические портреты гомо советикус в пьесах Владимира Максимова, «Литературная учёба» 2002, Nr 6, s. 196–203.
 11. Duda K., Wiara jako przywrócenie funkcji dialogu, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. L. Rożek, Sz. Jabłońskiego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003, s. 135–140.
 12. Duda K., Драматические проблемы в драматургических произведениях Владимира Максимова, [w:] Obrazi świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 313–323.
 13. Duda K., Нерешенные вопросы в драматургии Владимира Максимова, «Перекрестки эпох» 2003, Nr 4, s. 84–96.
 14. Duda K., Andriej Amalrik. Inteligencja i dysydenci rosyjscy (Andrieja Amalrika droga do wolności), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t.V, Inteligencja u Słowian,pod red. L. Suchanka, Kraków 2005, s. 77–98.
 15. Duda K., Dysydenci i literatura (Andrieja Amalrika walka z ideologią), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.1, pod red. L. Liburskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 131–142.
 16. Duda K., Żydzi i religia w okresie bolszewickim. «Dwieście lat razem» Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU. Tom VI, Słowianie i ich konfesje, pod red. L. Suchanka, Kraków 2007, s. 155–167.
 17. Duda K., Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 18. Duda K., Słowo wstępne, [w:] Kultura rosyjska w ojczyxnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 7-9.
 19. Duda K., Socrealistyczna propaganda i postkomunistyczna pustka aksjologiczna (Władimir Wojnowicz: „Spiżowa miłość Agłai”), „Slavia Orientalis” 2008, Nr 1, s. 84–95.
 20. Duda K., Andriej Amalrik. Historia oczyma dysydenta, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 223–233.
 21. Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski emigrant-dysydent, [w:] Od banity do nomady, pod red. J. Czaplińskiej, S. Giergiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 241–246.
 22. Duda K., Konserwatyzm w ujęciu Władimira Maksimowa, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 182–192.
 23. Duda K., Dwie odsłony jednego utworu. „Nos” Mikołaja Gogola i Andrieja Amalrika, [w:] Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, pod red. W. Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 337–347.
 24. Duda K., „Inny” łagier („Zona. Notatki nadzorcy )Siergieja Dowłatowa, [w:] Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, pod red. M. Giej i T. Wielga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 75–83.
 25. Duda K., Zinowij Zinik (Rosjanin na emigracji), [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, pod red. A. Woźniak, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 341–353.
 26. Duda K., Вневременные ценности в творчестве Юрия Друхникова, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013, s. 25–31.
 27. Duda K., Эмигрант и история (Владимир Максимов – «Ковчег для незваных»), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013.
 28. Duda K, „Nie ma czegoś takiego jak cudze listy”. Michaił Szyszkin – „Nie dochodzą tylko listy nienapisane, [w:] eadem, Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku (Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec…), Kraków 2017, s. 57–89.

Hasła:

 1. Emigracja, [w:] Идеи в России, Ideas in Russia, Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 8, pod red. J. Dobierzewskiego, Ibidem, Łódź 2014, s. 580–584.
 2. Maksimow Włodzimierz, j/w, s. 228–232.

6. Adres e-mail:

k.duda@op.pl