Joanna Mianowska

1. Imię, nazwisko:

Joanna Mianowska

2. stopień naukowy:

Prof. zw. dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

aktualnie – prof.em.
W przeszłości Kierownik Katedry Badań nad Kulturą Rosji, dyrektor Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, a także sekretarz i radca Ambasady RP w Moskwie.

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

Emigrantologia szeroko pojmowana, literatura i kultura pierwszej i trzeciej fali uchodźstwa rosyjskiego XX wieku.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Księga pamiątkowa

— Literatura i kultura rosyjska w metropolii na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. naukowa Wegnerska-Ptaszkiewicz B., Wójcicka U., Toruń 2011, (stron 501).

 

 

 

 

Monografie

 1. Mianowska J., Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции. Александр Минчин: проза жизни, Быдгощ 2001, (stron 163);
 2. Mianowska J., Дина Рубина вчера и сегодня, Toruń 2003, (stron 292);
 3. Mianowska J., Контексты культуры русской эмиграции XX века: Борис Зайцев – певец русского православия, Toruń 2011, (stron 223).

 

Podręczniki

 1. Mianowska J., Литература русского зарубежья (проза, первая и третья волна), Быдгощ 1997, (stron 290);
 2. Mianowska J., Литература русского зарубежья и «возвращенная» в образцах и с комментариями, Быдгощ 1998, (stron 299);
 3. Mianowska J., Литература русского зарубежья в образцах и с комментариями, второе издание, исправленное и дополненное, Bydgoszcz 2007, (stron 333).

 

Informatory, słowniki

 1. Mianowska J., Писатели русского зарубежья (третья волна эмиграции). Проза. Библиографический указатель, Быдгощ 1995, (stron 46).

 

Artykuły -> 2006

 1. Mianowska J., Новые издания по литературе русского зарубежья в Польше, [в:] Россия и Запад: диалог культур, Москва 1994, с. 101-102.
 2. Mianowska J., В. Войнович в польских переводах, „Русский язык за рубежом” 1994(1), с. 112-115;
 3. Mianowska J., Рождество и Пасха в произведении Ивана Шмелева «Лето Господне», [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. Aleksiejenki M., Szczecin 1996, s. 64-68;
 4. Mianowska J., Б. Зайцев – праведник русской литературы, [w:] Literatura i języki słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 1997, s. 48-53;
 5. Mianowska J., Мироощущение православного человека (на материале тетралогии Б. Зайцева «Путешествие Глеба»), [в:] Проблемы изучения жизни и творчества Б.К. Зайцева. Третьи международные зайцевские чтения, Kaлуга 2001, с. 18-29;
 6. Mianowska J., М. Шагал – поэт и прозаик, „Studia Rossica” V, Warszawa 1997, s. 111-118;
 7. Mianowska J., Мир поэзии Марка Шагала, [в:] Проблемы эволюции русской литературы XX века, Москва 1997, с. 158-160;
 8. Mianowska J., Еврейская тема в творчестве Марка Шагала и Вадима Сидура, „Studia Rossica Poznaniensia” XXVIII, Poznań 1998, s. 29-36;
 9. Mianowska J., Библейские сюжеты в творчестве Марка Шагала и Вадима Сидура, [в:] Библейские мотивы в русской литературе, pod red. Abdrushko Ch., Poznań 2000, s. 89-97;
 10. Mianowska J., Научно-учебный семинар «Литература русского зарубежья», [w:] Języki obce w systemie edukacyjnym. Międzynarodowa Konferencja naukowa, Białystok 1996, s. 50, 133-151;
 11. Mianowska J., Изучение литературы русской эмиграции на семинаре «Культура России», „Русский исторический вестник”, Москва 1998, с. 146-151;
 12. Mianowska J., Пушкин в поэзии и литературной критике первой волны русской эмиграции, [w:] Słowo. Tekst. Czas III. Materiały konferencji naukowej poświęconej 200-leciu A. Mickiewicza i A. Puszkina, Szczecin 1999, s. 33-37;
 13. Mianowska J., «Дочери XX века» в прозе Александра Минчина, [w:] Słowo. Tekst. Czas IV, pod red. Aleksiejenki M., Szczecin 2000, s. 354-359;
 14. Mianowska J., Неизвестные страницы третьей волны русской эмиграции: Сергей Юрьенен — («Сын империи – инфантильный роман»), [в:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2000, с. 209-216;
 15. Mianowska J., Судьба художника – судьба народа (от «Моей жизни» М. Шагала к «Летит себе аэроплан» Ф. Горенштейна), „Studia Rossica” XI, pod red. Skrundy W. i Zmarzer W., Warszawa 2000, s. 235-247;
 16. Mianowska J., «Отцы» и «дети» первой волны русской эмиграции. Воспоминания о 1917 годе, [w:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku, pod red. Wilczyńskiego W., Zielona Góra 2000, s. 42-52;
 17. Mianowska J., В. Сидур – эмиграция внутрь себя, „Studia Rossica” X: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, red. Skrunda W., Warszawa 2000.
 18. Mianowska J., Okruchy polskie w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych pierwszej fali. Tetralogia Borisa Zajcewa „Podróż Gleba”, [w:] Polska – słowiańszczyzna wschodnia. Materiały z sesji naukowej, pod red. Iwan K. i Krzywickiego S., Szczecin 2001, s. 95-101;
 19. Mianowska J., Неизвестные страницы третьей волны русской эмиграции: А. Минчин и его эгерии, „Acta Polono-Ruthenica” VI, Olsztyn 2001, s. 125-133;
 20. Mianowska J., Неизвестные страницы третьей волны русской эмиграции – А. Минчин «Факультет патологии» — московское студенчество по З. Фрейду, [w:] Wschód — Zachód. Pogranicza kultur. Kultura – Literaturoznawstwo – Językoznawstwo, pod red. Prokopczuka O., Słupsk 2001, s. 127-131;
 21. Mianowska J., Kucharska E., Эмиграционная проза первой волны о «Святой Руси» в критике, „Альманах Тонус” 1997(2), Казань, с. 100-103;
 22. Mianowska J., Kucharska E., «Hejliges Alt ruβland» in den Werken der Schrittsteller der ersten Emigrations – welle, [w:] Streszczenia referatów i komunikatów. XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków 1998), opr. Suchanek L., Macheda L., Warszawa 1998, s. 154;
 23. Mianowska J., Kucharska E., «Святая Русь» в творчестве писателей первой волны эмиграции, „Z polskich studiów slawistycznych” IX, Warszawa 1998, s. 179-185;
 24. Mianowska J., Бытовое и имперское в прозе Сергея Юрьенена и Александра Минчина, „Rossica Olomucensia” XL, Rocenka katedry slavistiky na Filozoficke fakulte Univerzity Palackeho, red. Pechal Z., Olomouc 2002, s. 101-102;
 25. Mianowska J., Pobożność jako element świadomości prawosławnej (na materiale prozy                  B. Zajcewa), [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. Woźniak A., Kawecka M., Lublin 2002, s. 89-102;
 26. Mianowska J., Стереотипы женщин в прозе Александра Минчина, „Studia Rossica Poznaniensia” XXX, red. Markunas A., Andruszko C., Kaliszan J., Woźniewicz W., Kamiński W., Poznań 2002, s. 33-40;
 27. Mianowska J., Житейское и имперское (Сергей Юрьенен. «Сын империи — инфантильный роман»), [w:] Традиции в русской литературе. Межвузовский сборник научных трудов, ред. Захарова В.Т., Нижний Новгород 2002, с. 228-236;
 28. Mianowska J., Изучение литературы русской эмиграции в спецсеминаре, [в:] Лингвострановедческий (культуроведческий) аспект в изучении и преподавании русского языка, Тезисы, 28-30.X.1997, Институт русского языка им. А. Пушкина, Москва 1997, с. 150-152;
 29. Mianowska J., Русское религиозное сознание в изгнании (на материале тетралогии Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба»), „Z polskich studiów slawistycznych” X. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, red. Dudek A., Warszawa 2003, s. 203-210;
 30. Mianowska J., Студенты» Юрия Трифонова и «Факультет патологии» Александра Минчина. Опыт сопоставления, „Slavica Wratislaviensia” CXXII: Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, AUW № 2505, Wrocław 2003, s. 235-240;
 31. Mianowska J., Диссиденство по-сидуровски, [w:] Русское Зарубежье – духовный и культурный феномен, ред. Гопман В. и другие, Москва 2003, с. 226-235;
 32. Mianowska J., Письма Б.К. Зайцева как отражение духовности писателя, [w:] Rosja – Polska. Z zagadnień komparatystyki literackiej. Studia i szkice ofiarowane profesor Eugenii Kucharskiej, pod red. Kowalskiej-Paszt I., Szczecin 2003, s. 111-121;
 33. Mianowska J., Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции. Патология соцобщества по Минчину, „Studia Rossica” XII: Literatura rosyjska na rozdrożach XX wieku, pod red. Skrundy W., Warszawa 2003, s. 397-405;
 34. Mianowska J., Малоизвестные страницы литературы третьей волны эмиграции: мир Дины Рубиной — герои, конфликты, сюжеты, [w:] Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, red. Dudek A., Kraków 2003, s. 145-156;
 35. Mianowska J., Польское в прозе Б. Зайцева, „Studia Rossica” XIII: Literatura i literaturoznawstwo na styku kultur Polski i Rosji. Inspiracje, więzi, animozje, red. Wołodżko-Butkiewicz A., Zmarzer W., Warszawa 2003, s. 73-82;
 36. Mianowska J., Б.К. Зайцев в оценке польской научной критики (1985 – 2002), [w:] Творчество Б.К. Зайцева в контексте русской и мировой литературы. Четвертые международные зайцевские чтения, ред. Зайцев Е., Балашова Е., Калуга 2003, с. 407-415;
 37. Mianowska J., Неизвестные страницы литературы третьей волны эмиграции: образ автора в прозе Александра Минчина, „Acta Polono-Ruthenica” VIII, red. Piłat W., Olsztyn 2003, s.181-186;
 38. Mianowska J., Музыка в творчестве Дины Рубиной, [w:] Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich. Rozprawy i studia, red. Kowalska-Paszt I., Czaplińska J., Horniatko-Szumiłowicz A., Kuczyńska M., Szczecin 2004, s. 141- 149;
 39. Mianowska J., Еврейское в путевых заметках Дины Рубиной, „Studia Rossica” XIV: Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej. Liber amicorum. Tom Jubileuszowy dedykowany profesorowi Rene Sliwowskiemu, red. Wołodźko-Butkiewicz A., Warszawa 2004, s. 239-249;
 40. Mianowska J., «Высокая вода венецианцев» Дины Рубиной в контексте культуры, „Studia Rossica” XV: Rosja literacka. Od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświecona profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. Wołodźko-Butkiewicz A., Warszawa 2004, s. 277-284;
 41. Mianowska J., Восприятие творчества И. Шмелева в Польше (к постановке вопроса), [w:] И.С. Шмелев и духовные традиции славянской культуры, ред. Цыганник В., Алушта 2004, с. 111-117;
 42. Mianowska J., Русские и польские эмигранты во Франции 20-30-х годов XX в. в очерках К. Парчевского, „Slavica Vratislaviensis” CXXVIII: Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, Wrocław 2004, s. 241-249;
 43. Mianowska J., Гротеск воображения в прозе Д. Рубиной, [w:] Problemy współczesnej komparatystyki, t. 2, pod red. Chałacińskiej-Wiertelak H. i Wasyłenki W., Poznań 2004, s. 175-180;
 44. Mianowska J., Америка в прозе русской эмиграции третьей волны, [w:] Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе, ред. Автухович Т., Смирнов А., Гродно 2005, с. 73-78;
 45. Mianowska J., Чехов глазами Зайцева, „Studia Rossica” XVI, red. Wołodźko-Butkiewicz A., Warszawa 2005, s. 363-371;
 46. Mianowska J., Литературные реминисценции в романе Леонида Ржевского «Между двух звезд», „Acta Polono-Ruthenica” X, 2005, s. 51-58;
 47. Mianowska J., Образ Франциска Ассизского в «Преподобном Сергии Радонежском» Б. Зайцева, [w:] Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku. Prace interdyscyplinarne, pod red. Rożek L., Częstochowa 2005, s. 195-202;
 48. Mianowska J., Библейское слово в переписке Ивана Шмелева и Ольги Бредиус-Субботиной «Роман в письмах», „Acta Slavica”, Musica Antiqua Europae Orientalia XIV, Bydgoszcz 2006, s. 303-311;
 49. Mianowska J., Литературная цитата в переписке И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной, [w:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, pod. red. Kowalskiej-Paszt I. i in., Szczecin 2006, s. 104 -111;
 50. Mianowska J., Неизвестные имена третьей волны русской эмиграции в польской научной критике, „Studia Slavica” X – „Slovanske Studie” X, red. naukowa Wieczorek A., Raclavska J., Opole — Ostrava 2006, s. 81–89;
 51. Mianowska J., Авторское созерцание в переписке И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной «Роман в письмах», [w:] Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. Сборник научных статей в двух частях, ч. 1, ред. Автухович Т., Минск 2007, с. 264–268;
 52. Mianowska J., Литература русского зарубежья в польском вузе (на примере Университета Казимира Великого в Быдгоще), [w:] Русский язык, культура в школе и вузе, red. рrof. Кудрявцева Л., Киев 2007, с. 54–57;
 53. Mianowska J., В кругу неизвестных имен литературы русского Израиля – путь к духовному совершенству Славы Курилова, „Rossica Olomucensia” XLIV, cz. 2, red. Pecha Z., Rozenka katedry slavistiky na Filozoficke fakultet Univerzity Palackeho, Olomouc 2006, s. 54–57;
 54. Mianowska J., Литература русского зарубежья в польских учебных пособиях, „Acta Polono-Ruthenica” XI, red. Pilat W., Olsztyn 2006, s. 157–167;
 

Artykuły 2007 ->

 1. Mianowska J., Неизвестные имена литературы русского зарубежья (третья волна: контексты культуры), [w:] Русская литература: история и современность, под ред. Захарьевой И., Савовей Л., t. 7, Sofia 2007, с. 334–340;
 2. Mianowska J., В кругу неизвестных имен третьей русской эмиграции: литературные реминисценции в романе Вячеслава Репина «Звездная болезнь или зрелые годы мизантропа», [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, pod red. Liburskiej L. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, Kraków 2007, s. 111–119;
 3. Mianowska J., Проза русской эмиграции третьей волны в польских исследованиях (известные и новые имена), „Вестник Российского государственного университета им. И. Канта” VI: Филологические науки, ред. Клемешев А. П. и др., Калининград 2007, с. 80-86;
 4. Mianowska J., Русская литература в переписке И.С. Шмелева с О.А. Бредиус-Субботиной, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, т. 7, cz. 1, zespól red. Bukwalt M., Klimowicz T., Maciolek M., Matusiak A., Wojtowicz S.. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Zbigniewowi Barańskiemu w 80 rocznicę urodzin, Wrocław 2007, s. 197–205;
 5. Mianowska J., Б. Зайцев в воспоминаниях Нины Берберовой «Курсив мой», [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 137–143;
 6. Mianowska J., Проза третьей русской эмиграции в Польше – в кругу неизвестных имен, [w:] Stosunki polsko — rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje, pod red. Marszałek–Kawy J., Karpusa Z., Toruń 2008, s. 265–275;
 7. Mianowska J., Карнавализация в прозе Дины Рубиной, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII studia, pod red. Supy W., Białystok 2008, s. 276–286;
 8. Mianowska J., Восприятие прозы русской эмиграции в Польше в 1989–ые – 2000–ые годы, „Z polskich studiów slawistycznych” XI: Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Prace na Międzynarodowy Kongres Slawistóww Ochrydzie 2008, red. Suchanek L. i Wrocławski K., Warszawa 2008, s. 107–116;
 9. Mianowska J., Лев Платонович Карсавин в российских энциклопедических изданиях 90-х годов XX века и начала XXI века, [w:] Universalioji Asmenybe Europos Kulturos Kontekstuose, red. prof. dr hab. Maligna Irina, doc. Dr Kovtun Asija, dr Lasinskas Povilas, dr Naruszenie Vaiva, Ceslovo Miloso skaitymai II, Kaunas 2008, s. 35-44;
 10. Mianowska J., Восприятие прозы Дины Рубиной в Польше, [в:] Традиции в русской литературе. Межвузовский сборник научных трудов, ред. проф. Захарова В. и другие, Нижний Новгород 2009, с. 168–176;
 11. Mianowska J., Изменения в системе оценок и ценностей в прозе Б.К. Зайцева (на материале тетралогии «Путешествие Глеба»), [в:] Оценки и ценности в научном познании. Сборник научных межвузовских трудов, ч. 1, под. ред. Ваулиной С., Грешных В., Калиниград 2009, с. 130–136;
 12. Mianowska J., Вехи памяти в эмигрантской публицистике Константина Константиновича Парчевского, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. Wozniak A., Lublin 2008, s. 193–199;
 13. Mianowska J., «Арион эмиграции». Владислав Ходасевич в воспоминаниях Нины Берберовой «Курсив мой», „Acta Polono-Ruthenica” XIII, pod red. Piłata W., Olsztyn 2009, s. 99–110;
 14. Mianowska J., Серафим Саровский глазами Б.К. Зайцева, [в:] Нижегородский текст русской словесности. Межвузовский сборник статей, ред. проф. Захарова В., Нижний Новгород 2009, с. 76-82;
 1. Mianowska J., Роль смежных полей в моделировании литературной личности Б.К. Зайцева, [в:] Модели в современной науке: единство и многообразие. Сборник научных трудов, под ред. Ваулиной С., Грешных В., Калиниград 2010, с. 345 – 348;
 2. Mianowska J., «Третий путь» Дон-Аминадо к 2009 году, [в:] Русский язык в контексте культуры. Сборник научных статей под ред. А. Болтовская и другие, МГУ им. Кулешова, Могилев 2010, с. 161-167;
 3. Mianowska J., Дневник Юлии Рейтлингер в свете духовности монахини и иконописца, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, pod red. Twaranowicz H., Białystok 2010, s. 225-239;
 4. Mianowska J., По фондам архива Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» (письмо Б.К. Зайцева А.И. Солженицыну), „Studia i Szkice Slawistyczne” X: Słowianie wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, pod red. Kodzisa B. i Giej M., Opole 2010, s. 355–363;
 5. Mianowska J., Дневник прот. Шмемана в контексте православного миросознания, [w:] W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. Kowalczyka W., Woźniak A., Lublin 2010, s. 225–234;
 6. Mianowska J., Духовные лица в творчестве эмигранта Бориса Константиновича Зайцева, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – miedzy wiarą a polityką. Człowiek – wiara – kultura, pod red. Szyndler A., t. II, Częstochowa 2010, s. 435-444;
 7. Mianowska J., Россия – вздох, Россия – в сердце – камень. Россия – горечь безутешных слез, — забытая – возвращенная Ларисса Андерсен, [в:] Русская и белорусская литература на рубеже XX – XXI веков. Сборник научных статей в 2-х частях, Минск РИВСЗ, ч. 2, Минск 2010, с. 114-122;
 8. Mianowska J., Забытое – возвращенное: Анатолий Гладилин вчера и сегодня, [w:] Mistrzowi i przyjacielowi. Pamięci profesora Zbigniewa Barańskiego, red. Paszkiewicz A., Tyszkowska-Kasprzak E., Zybura W., Wrocław 2010, s. 335–352;
 9. Mianowska J., Страницы сатиры Дон-Аминадо, [в:] Шестые международные научные панковские чтения, под ред. Савченко Т., Москва 2010, с. 68-74;
 10. Mianowska J., Русская эмиграция во Франции в очерках К.К. Парчевского, „Вестник Нижегородского университета им. Н. Лобачевского” № 4, ч. 2, 2010, гл. ред. Стронгин Р.Г., с. 915-919;
 11. Mianowska J., «Напишите мне в альбом…» автографы как документ эпохи и памятник культуры русского зарубежья, [w:] Kultura jako tekst, pod red. Nowożenowej Z., Gdańsk 2011, s. 350-361;
 12. Mianowska J., Музыкальная культура русского зарубежья первой волны рассеяния, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. Dudka A., Kraków 2010, s. 421–428;
 13. Mianowska J., «Нерусская жизнь» в романе Вячеслава Репина «Звездная болезнь или зрелые годы мизантропа», [в:] Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании. Сборник научных статей, т. 1, вып. 10, ред. Кутузов А.Г., ректор МГПИ и другие, Москва 2011, с. 265-273;
 14. Mianowska J., Авторское созерцание в переписке И. Шмелева с О.А. Бредиус-Субботиной «Роман в письмах», [в:] Традиции в русской литературе. Межвузовский сборник научных трудов, ред. Захарова В.Т., Нижний Новгород 2011, с. 127-131;
 15. Mianowska J., Россия и литература в «Сразу после войны» Чеслава Милоша, „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 1, red. naczelny Nefagina G., Słupsk 2011, s. 5–16;
 16. Mianowska J., В кругу известных и неизвестных имен русского балета в изгнании 20-х – 30-х годов минувшего века, „Studia i szkice slawistyczne” XI: Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, pod red. Giej M. i Wielga T., Opole 2011, s. 199-206;
 17. Mianowska J., Забытый Рюрик Ивнев и его «драгоценная достоверность» о прошлом, себе и своих современниках, „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 2, pod red. Nefaginej G., Słupsk 2012, s. 131-142;
 18. Mianowska J., Вершители красного террора – Ф. Дзержинский и В. Менжинский в очерках эмигранта Романа Гуля, „Acta–Polono–Ruthenica” XVI, red. Piłat W., Olsztyn 2011, s. 113-125;
 19. Mianowska J., Z historii pewnej przyjażni – Szalapin – Gorki, „Acta Slavica”, Musica Antiqua Europae Orientalia XVI: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, red. Nelkowski C., Bydgoszcz 2012, s. 271–281;
 20. Mianowska J., Литература русского зарубежья в Польше в начале XXI века, „Вестник Днепропетровского университета им. Альфреда Нобеля”. Серия: Филологические науки, ред. Жирка В.В., Днепропетровск 2012, с. 24-29;
 1. Мяновска И, Нефагина Г.Л., Культура и время в избранных местах из эпистолярия Ч. Милоша «Сразу после войны…», „Вестник Челябинского государственного университета” № 5, 2012, с. 289-300;
 2. Mianowska J., Роман Ежи Косиньского «Раскрашенная птица» в контексте межличностной коммуникации, „Дискуссия: журнал научных публикаций” № 6(24), 2012, с. 164-168;
 3. Mianowska J., Польская научная критика в кругу известных, малоизвестных и неизвестных имен культуры русского зарубежья, [w:] Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji, pod red. Nefaginy G., Słupsk 2012, s. 13–22;
 4. Mianowska J., Дневниковые записи о Крыме В. Судейкиной – документ эпохи, [в:] И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья. ХХ крымские международные чтения. Сборник научных статей, под ред. Цыганника В., Алушта 2012, с. 210 – 216;
 5. Mianowska J., «…Гневен, как Грозный, разгулен, как Галицкий и трагичен, как Борис…» Федор Шаляпин в воспоминаниях Константина Коровина, [в:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, red. Woźniak A., Lublin 2013, c. 291–304;
 6. Mianowska J., Ежи Гедройц в контексте межкультурной коммуникации, [в:] Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований. Сборник научных трудов под ред. проф. Ваулиной С.С., часть 2, издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калиниград 2012, c. 87 – 93;
 7. Mianowska J., «Дела давно ушедших дней…» в контексте «Улицы генералов» Анатолия Гладилина, „Studia Rossica Posnaniensia” XXXVII, red. naczelny Kaliszan J., red. naukowy Popiel-Machnicki W., Poznań 2012, c. 175–183;
 8. Mianowska J., Из проблематики духовных ценностей русского православия – «Дневник писателя» эмигранта Б. Зайцева, „Studia Rossica Posnaniensia” XXXVIII, red. naczelny Kaliszan J., Poznań 2013, s. 171-180;
 9. Mianowska J., Воспоминания Марии Данилевич-Зелиньской как документ эпохи, „Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта”. Серия: Филологические науки, выпуск 8, ред. совет Клемешев А.П. и др., Калининград 2013, с. 134–139;
 10. Mianowska J., Działaczka emigracyjna Maria Danilewicz-Zielińska i jej badania nad twórczością Adama Mickiewicza, [w:] Interpretacje poematu Adama Mickiewicza „Grażyna” w XXI wieku, red. Giniotiene N., Salna R. i inni, Vilniaus universitetas 2013, s. 59–61;
 11. Mianowska J., М. Горький в воспоминаниях К.А. Коровина, [в:] М. Горький и Россия. Горьковские чтения – 2012, отв. ред. Уртминцева М., Нижний Новгород 2014, с. 86–98;
 12. Mianowska J., Польская эмигрантология вчера и сегодня, [в:] Экология языка и речи, ред. Юрьев В.М., Болдырев Н.Н. и др., Тамбов 2013, с. 33-38;
 13. Mianowska J., Образ Николая Чудотворца в прозе Бориса Зайцева, [в:] От модернизма к постмодернизму. Русская литература ХХ – ХХI  веков. Сборник статей в честь профессора Халины Вашкелевич под ред. Скотницкой А. и Свежего Я., Краков 2014, c. 207–222;
 14. Mianowska J., В кругу неизвестного: Елена Крюкова – путь к Богу и храму Серафима, [в:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek pod red. Greń-Kuleszy J., Opole 2014, s. 157-164;
 15. Mianowska J., М. Данилевич-Зелиньска о польских поэтах-эмигрантах, „Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта”. Серия: Филологические науки, вып. VIII, ред. Клемешев А.П. и др., Калининград 2014, с. 152–157;
 16. Mianowska J., Пародийный пересказ Дон-Аминадо об эмиграции и эмигрантах, „Studia Rossica Posnaniensia” XXXIX, red. Kaliszan J., Poznań 2014, s. 219–229;
 17. Mianowska J., Женщины в жизни представителей русского духовного реализма Бориса Зайцева и Ивана Шмелева, [в:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. naukowa Laszczak W., Ambroziak D., Pudełko B., Wysoczańska-Pająk K., Opole 2014, s. 37–46.

6. adres e-mail: