Janina Sałajczyk

1. Imię, nazwisko:

Janina Sałajczyk

2. stopień naukowy:

prof. zw. dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

emeryt

Członek Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Komitetu Redakcyjnego „Studia Litteraria Polono-Slavica” przy Instytucie Slawistyki PAN (Warszawa)

Członek Neofilologicznej Grupy Opiniującej przy Komitecie Badań Naukowych

Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”

Członek Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

literatura rosyjska XX wieku, rosyjska literatura emigracyjna, najnowsza literatura rosyjska

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Sałajczyk J., Prozaicy pierwszej fali emigracji rosyjskiej 1920-1940, Gdańsk 2003, ss. 212.

Sałajczyk J., „Распад атома” Gieorgija Iwanowa, [w:] Studia Rossica X. O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, pod red. Skrundy W., Warszawa 2000, s. 27-35.

Sałajczyk J., Мотив памяти в поэзии Г. Иванова „второго периода”, [w:] Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych, Warszawa 2001, s. 204-215.

Sałajczyk J., Postacie kobiet w rosyjskojęzycznych powieściach Władimira Nabokowa (Próba typologii), [w:] Studia Rossica XIV. Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy dedykowany profesorowi René Śliwowskiemu, pod red. Wołodźko-Butkiewicz A.,Warszawa 2004, s. 165-178.

Sałajczyk J., Люди Серебряного века в воспоминаниях Георгия Иванова, „Przegląd Rusycystyczny” 2, 2004, s. 41-53.

Sałajczyk J., Петербург Георгия Иванова, „Przegląd Rusycystyczny” 4, 2004, s. 41-54.

Sałajczyk J., „Биянкурские праздники” – debiut prozatorski Niny Berberowej, [w:] Studia Rossica XVIII. Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Władysławowi Figarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Wołodźko-Butkiewicz A., Zmarzer W., Warszawa 2006, s. 251-259.

Sałajczyk J., Gieorgij Iwanow – prozaik, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, red. Liburska L., Kraków 2007, s. 93-100.

Sałajczyk J., Opowiadania Gieorgija Iwanowa, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. Apanowicza F. i Rzeczyckiej M., Gdańsk 2008, s. 197-207.

Sałajczyk J., Русский Париж в мемуарах Василия Яновского „Поля Елисейские. Книга памяти”, „Studia i Szkice Slawistyczne”, t.10: Słowianie wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, pod red. Kodzisa B. i Giej M., Opole 2010, s. 375-382.

Sałajczyk J., „Улица генералов. Попытка мемуаров”Анатолия Гладилина. Попытка прочтения, [w:] Studia Rossica XX. Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, t. 2, pod red. Wołodźko-Butkiewicz A. i Łucewicz L., Warszawa 2010 s. 257-265.

Sałajczyk J., Petersburg-Piotrogród w szkicach wspomnieniowych Gieorgija Iwanowa „Китайские тени”, „Studia i Szkice Slawistyczne”, t.11: Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, pod red. Giej M. i Wielga T., Opole 2011, s. 295-302.

Sałajczyk J., Gieorgij Iwanow – krytyk literacki, [w:] Rosja w krysztale: rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. Oboleńskiej D., Patockiej-Sigłowy U., Arciszewskiej K. i Ruteckiej K., Gdańsk 2014, s. 68-80.

6. adres e-mail:

brak