Grzegorz Ojcewicz

1. Imię, nazwisko:
Grzegorz Ojcewicz
2. stopień naukowy:

dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

prof. nadzw. UWM w Olsztynie (2003–2013); prof. nadzw. WSPol w Szczytnie (2008–2014); obecnie na emeryturze; red. naczelny „Acta Neophilologica” (2005–2013)

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

emigrantologiа rosyjska, literatura rosyjska XX wieku, filologia śledcza; buninologia, jesieninologa, mariologia (twórczość św. Matki Marii (Skobcowej)

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Książki

Ojcewicz G., Epitet jako cecha idiolektu pisarza. Studium literaturoznawczo-leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina. Katowice 2002, ss. 451.

Ojcewicz G., Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Olsztyn 2007, ss. 368.

Popławski B., Automatyczne wiersze. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, t. 1, Olsztyn 2009, 432 ss.

Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, tom 2, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, 472 ss.

Artykuły

Ojcewicz G., Polskie Noce Iwana Bunina (impresja przekładoznawcza), [w:] Przekład artystyczny. Tom 2. Zagadnienia serii translatorskich. Prace Uniwersytetu Śląskiego, nr 1192, Katowice 1991, s. 62–66.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Польские Ночи Ивана Бунина (переводческая импрессия), [w:] Автор. Жанр. Сюжет. Межвузовский тематический сборник научных трудов, Калининград 1991, s. 22–25.

Ojcewicz G., O stałej i okazjonalnej informacji ekstralingwistycznej w translatoryce rosyjsko-polskiej (na tle twórczości Iwana Bunina), „Slavia Orientalis” 1991, nry 1–2, s. 67–79.

Ojcewicz G., Buninowskie miniatury — kontynuacja czy odmiana stylu?, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Filologia Rosyjska. Tom: Małe formy w literaturze rosyjskiej. Słowo w tekście rosyjskim”, nr 30, 1991, s. 47–52.

Ojcewicz G., Emigracyjna Noc Iwana Bunina: liczby i interpretacja, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Filologia Rosyjska. Tom: Rosyjska literatura „emigracyjna”. Język i styl. Poetyka”, nr 41, 1992, s. 60–73.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Бунин в службе либротерапии. Верботроническая импрессия, [w:] Иван Бунин и его время. Rosja: myśl, słowo, obraz, red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001, s. 141–152.

Ojcewicz G., Z dziejów recepcji poezji Iwana Bunina w Polsce, „Przegląd Rusycystyczny” 2001, z. 1 (93), s. 21–32.

Ojcewicz G., Epitet влажный w poezji Iwana Bunina i jej przekładach na język polski, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Red. A. Pstyga, K. Szcześniak. Gdańsk 2002, s. 292–302.

Ojcewicz G., Jarosław Mogutin — skandalista naszych czasów?, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 1 (105), s. 80–99.

Ojcewicz G., Moje życie, moja walka Jarosława Mogutina — spowiedź pochopna czy przedwczesna?, „Acta Polono-Ruthenica” 2004, tom IX, s. 157-172.

Ojcewicz G., Wiersze Iwana Bunina w przekładach Macieja Frońskiego, „Recepcja. Transfer. Przekład” 2004, tom II, s. 187–207. Ojcewicz G., Нью-Йорк: ностальгия по виду Jarosława Mogutina — tęsknotą za minionym entourage’em, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3, s. 419-428. Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), «Нью-Йорк: ностальгия по виду» Ярослава Могутина — тоскa по минувшему антуражу. „Балтийский филологический курьер” 2004, nr 4, s. 321-330.

Ojcewicz G., Anglicyzmy w lawendowej ruszczyźnie. W kręgu socjokultury. Jarosław Mogutin. Przekład, [w:] Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко, ред. М. Алексеенко, Х. Вальтер, М. Дюринг, А. Шумейко. Москва 2005, с. 695-706.

Ojcewicz G., Eduard Limonow oczami Jarosława Mogutina, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2005, tom 5, s. 17-35.

Ojcewicz G., Mogutinowski mat w translatorskim szachu, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, tom II, red. A. Pstyga. Gdańsk 2005, s. 311-320.

Ojcewicz G., Mogutinowski portret Jeana Geneta: ingres kontrolowany, „Acta Polono-Ruthenica” 2005, tom X, s. 83-102.

Ojcewicz G., Recepcja Jarosława Mogutina w Polsce, [w:] Regionalne. Narodowe. Uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005, s. 131-140.

Ojcewicz G., Swastyka i seksualność faszyzmu w koncepcji Jarosława Mogutina, „Acta Neophilologica” 2005, nr 7, s. 31-49.

Ojcewicz G., Syndrom Dawida. James Baldwin na Zachodzie i w Rosji, „Acta Neophilologica” 2006, nr 8, s. 111-119.

Ojcewicz G., Культурный пёс, или Зачем нам зоофрения?, [w:] Альтернативный текст: версия и контрверсия. Сборник статей, ред.Т.В. Цвигун, А.Н. Черняков, Калининград 2006, выпуск 1, с. 91-103.

Ojcewicz G., Gorszyciele wszystkich epok, łączcie się! Manifest na początek wieku, „Acta Polono-Ruthenica” 2006, tom XI, s. 125-136.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Возмутители всех эпох, объединяйтесь! Манифест перелома столетий. „Паланістыка. Полонистика. Polonistyka” 2006, s. 348-364.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Без легенды не обойтись: Джим Моррисон в оценке Ярослава Могутина (Legenda musi być. Jim Morrison w ocenie Jarosława Mogutina), „Вестник Российского государственного университета им. Иммануила Канта. Серия «Филологические науки», Калининград 2006, вып. 8, с. 78-83.

Ojcewicz G., Deklaracja niezależności Jarosława Mogutina: wizja bez szans na spełnienie?, „Acta Neophilologica” 2007, nr 9, s. 117–130.

Ojcewicz G., „Automatyczne wiersze” Borysa Popławskiego: zaklinanie mroku i światła, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 196–203.

Ojcewicz G., O Borysie Popławskim słów kilka, „Borussia” 2008, nr 44–45, s. 201–202.

Ojcewicz G., „W woskowym wianku” Borysa Popławskiego. Analiza statystyczna i interpretacja, „Acta Neophilologica” 2009, nr 11, s. 67–94.

Ojcewicz G., „W woskowym wianku” Borysa Popławskiego. Epitetyka przymiotnikowa na tle idiolektu poetyckiego twórcy, [w:] Сучасни проблеми епiтетологiï. Збирник наукових праць. Выпуск 1, Кам’янець-Подольский 2011, с. 54–60.

Ojcewicz G., Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Это было у моря” Igora Siewierianina i „Вы смотрели на море…” Borysa Popławskiego, „Acta Polono-Ruthenica” 2011, tom XVI, s. 137–148.

Ojcewicz G., Inicjalne Да / Так jako impulsy kontemplacyjne w twórczości poetyckiej Matki Marii (Skobcowej). W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, tom IV, red. A. Pstyga, Gdańsk 2012, s. 277–290.

Ojcewicz G., O koncepcji pamięci w twórczości emigracyjnej Vladimira Nabokova, rozmowa z Iwoną Anną NDiaye, [w:] I.A. NDiaye, O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze, Olsztyn 2012, s. 45–56.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), О следственной филологии или Тайна смерти Гаяны Кузьминой-Караваевой — дочери св. Матери Марии; http://mere-marie.com/life/osledstvennoy-filologii-optsevich/; http://www.pravmir.ru/o-sledstvennoj-filologii-ili-tajna-smerti-gayany-kuzminoj-karavaevoj-docheri-sv-marii-skobcovoj/.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Из следственной филологии: Георгий Мелия — загадочный зять св. Матери Марии (Скобцовой). В поиске данных для биограммы; http://mere-marie.com/life/iz-sledstvennoy-filologii-georgiy-meliya/.

Ojcewicz G., O filologii śledczej, czyli tajemnica śmierci Gajany Kuźminej-Karawajewej — córki św. Matki Marii, [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, red. K. Wojan, E. Konefał, Gdańsk 2013, s. 239–257.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Солнце в смирительной рубашке, или Кратчайшая история миссии Христа (на примере На большой глубине… Бориса Поплавского), „Homo Communicans III: человек в пространстве межкультурной кoммуникации”, red. K. Janaszek, J. Miturska-Bojanowska, Szczecin 2013, s. 213–222.

Ojcewicz G., Wstęp, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 13–18.

Ojcewicz G., Od Redaktorów, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 19–22 (współautor I.A. NDiaye).

Ojcewicz G., Sam jeden byłem w pustym świecie, czyli Recepcja poezji Iwana Bunina w Polsce, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 218–231.

Ojcewicz G., W przestrzeni ekstremalnych uczuć: między Gramatyką miłości Iwana Bunina a Arytmetyką miłości Zinaidy Gippius, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Halinie Waszkielewicz, red. A. Skot-nicka, J. Świeży, Kraków 2014, s. 169–183.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), „Единственное, что меня огорчает — это мысли о твоём горе”. Лагерные письма матери Марии (Елизаветы Скобцовой) своей матери; http://mere-marie.com/fate/lagernye-pisma/.

Ojcewicz G., Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa (na przykładzie Na wielkiej głębokości… Borysa Popławskiego), „Acta Polono-Ruthenica” 2014, tom XIX, s. 133–143.

Ойцевич Г. (G. Ojcewicz), Пьеса-мистерия Семь чаш св. Матери Марии из Парижа — попытка расшифровки вечных знаков, [w:] The Semiotics of Communications, ed. A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźniak, Pelpin 2014, s. 109–129.

Ojcewicz G., Misterium „Siedem mis” św. Matki Marii z Paryża — próba deszyfracji wiecznych znaków, [w:] Homo Communicans IV, red. K. Janaszek, J. Miturska-Bojanowska, B. Rodziewicz, Szczecin 2014, s. 215–229.

Ojcewicz G., Blaski i cienie świętości: Matka Maria z Paryża, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 505–515.

Ojcewicz G., Zinaida Gippius o Iwanie Buninie w prywatnej korespondencji z lat 1926–1932, „Acta Neophilologica” 2014, nr XVI (1), s. 191–201.

Ojcewicz G., „Jedyne, co mnie smuci — to myśli o twojej zgryzocie”. Obozowe listy Matki Marii (Jelizawiety Skobcowej) do swojej matki, „Acta Neophilologica” 2014, nr XVI (2), s. 137–151.

Ojcewicz G., „Ostatniość” w twórczości poetyckiej Iwana Bunina jako estetyczno-egzystencjalna kategoria postrzegania świata, [w:] Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej, red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau, K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk 2015, s. 221–235.

— Апанович Ф., Образы естественного откровения Бога в лирике Ивана Бунина, [в:] Духовные начала русского искусства и образования. Материалы VII Международной научной конференции, ред. А. В. Моторин, Великий Новгород: Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого, 2007, s. 302–310.

— Апанович Ф., Следы жизни в прахе веков. О своеобразии художественного мира в лирике И.А. Бунина. [в:] Серебряный век. Диалог культур. Сборник научных трудов. Статьи по материалам Международной научной конференции, ред. Н. М. Раковская, Одесса: Астропринт, 2007, s. 347–358.

— Apanowicz F., Przestrzeń Rosji w przestrzeni poetyckiej Josifa Brodskiego i Jurija Kuzniecowa. [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2010, s. 53–65.

— Апанович Ф., Образы пространства России в стихотворениях Иосифа Бродского. [в:] Историко-культурный и экономический потенциал России. Наследие и современность, отв. ред. Е.М. Краснопевцев, Великий Новгород: Издательский Дом МПА, 2011, с. 131–142.

— Apanowicz F., Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, red. A. Skotnicka, J. Świeży. Seria Rosja–Myśl –Słowo–Obraz, T. XVII, Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323.

— Apanowicz F., Между поэтикой и поэзией. Несколько замечаний о стихах Глеба Глинки, „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Gdańsk, wydanie internetowe.

— Apanowicz F., Между поэтикой и информацией. Заметки о документальном начале в стихах Петра Котова, [w:] Маргиналии — 2014. Границы культуры и текста. Елец (Липецкой области России), 5–7 сентября. Тезисы докладов. Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научно-исследовательский вычислительный центр, 2014, s. 11–12.

Recenzje naukowe

Brodski i Zwierciadło Wiecznego Czasu [o książce Piotra Fasta Spotkania z Brodskim (dawne i nowe)], „Opcje” 2001, nr 5, s. 38–39.

Iwona Anna Ndiaye, Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej „pierwszej fali” rosyjskiej emigracji, Olsztyn 2006, ss. 430, „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 129-132.

Wanda Laszczak, ŻYĆ ZNACZY „KROCZYĆ PO WODZIE”. STUDIA O MATCE MARII. CZĘŚĆ PIERWSZA. Studia i Monografie, nr 389, Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, ss. 168; „Slavia Orientalis” 2009, nr 1, s. 79–82.

Iwona Anna Ndiaye, Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, ss. 320; „Acta Polono-Ruthenica” 2010, nr XV, s. 287–290.

I.A. NDiaye, O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze, „Acta Polono-Ruthenica” 2013, nr XVIII, s. 227–229.


Przekłady artystyczne

A. Z Iwana Bunina

…Po co i o czym mówić?, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska”, nr 14, Gdańsk 1985, s. 99.

Biorę twa dłoń i długo patrzę na nią…, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska”, nr 14, Gdańsk 1985, s. 99.

Nie przestanę śpiewać o was, gwiazdy…, „Tak i nie” 1988, nr 29(273), s. 12.

Przypadek zetknął nas na chwilę.., „Tak i nie” 1988, nr 29(273), s. 12.

W konarach, „Tak i nie” 1988, nr 29(273), s. 12.

W górach, [w:] G. Ojcewicz, Podstawy translatoryki, Gdańsk 1991, s. 75.

A morze – jak perłowe lustro…, [w:] G. Ojcewicz: Podstawy translatoryki. Gdańsk 1991, s. 77.

W górach, [w:] G. Ojcewicz, O stałej i okazjonalnej informacji ekstralingwistycznej w translatoryce rosyjsko-polskiej (na tle twórczości Iwana Bunina), „Slavia Orientalis” 1991, nry 1–2, s. 73.

A morze – jak perłowe lustro…, [w:] G. Ojcewicz, O stałej i okazjonalnej informacji ekstralingwistycznej w translatoryce rosyjsko-polskiej (na tle twórczości Iwana Bunina), „Slavia Orientalis” 1991, nry 1–2, s. 74.

I. Bunin, Bernard, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Россия в хрустале. Размышления, факты и миражи,, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Gdańsk 2014, s. 267–269.

Misja rosyjskiej emigracji, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 25–35.

Mowa noblowska, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 36–37.

Poezja, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 238–324.

Proza, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 325–366.

B. Z Borysa Popławskiego

Jeszcze nikt nie wie…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 200.

Ptaki anemony zjawiły się na fioletowo-zielonym niebie…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 200.

Dzwonienie anemonu śpi w elektryczności…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Kim jesteś? Tym czego ty nie pojmujesz…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Wypróbujcie raz jeszcze wszystkie kombinacje…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Pustelnik śpiewał pod wpływem chloroformu…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Nieustraszony…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Żyję na twojej granicy…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 201.

Nikogo nie decyduj się widzieć…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 202.

Straszne było to rodzenie kamienia…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 202.

Ten kto pozbawia się czasu…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 202.

Zapewne w przyszłym życiu…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 202.

Kiedy kończy się przywidzenie…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 202.

Automatycznie szalenie śpiewa duch…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 203.

Porywam się na żelazne prawa…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 203.

Umarli mają dobrze…, „Portret” 2008, nr 2(27), s. 203.

B. Popławski, Automatyczne wiersze, wybór i przekład G. Ojcewicz, „Borussia” 2008, s. 203–218.

C. Z Matki Marii (Jelizawiety Skobcowej v. Kuźminy-Karawajewej)

Matka Maria (Jelizawieta Skobcowa), Cykl „O śmierci”, „Borussia” 2010, nr 47, s. 189–200.

Мать Мария, Цикл «О смерти»; http://mere-marie.com/creation/matka-maria-jelizawieta-skobcowa/.

Мать Мария: Псалом «Похвала труду» в переводе на польский; http://mere-marie.com/creation/psalom-pohvala-trudu-v-perevode-na-polskiy/

Мать Мария: Пьеса-мистерия «Семь чаш» в переводе на польский; http://mere-marie.com/creation/psalom-pohvala-trudu-v-perevode-na-polskiy/

D. Z Andrieja Tarkowskiego

Tarkowski A., Poznawałem trawy, otwierając zeszyt…, [w:] Strefa filmu. Kino Andrzeja Tarkowskiego, red. I.A. NDiaye, M. Sokołowski, tłum. G. Ojcewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 141–142.

E. Przekłady inne

Marczenko T., Proza emigracyjna Iwana Bunina, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 191–217.

Zajcew B., Bunin. Mowa wygłoszona na uroczystości na cześć pisarza 26 listopada 1933 r., [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 66–70.

Chodasiewicz W., O poezji Bunina, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 16—166.

Nabokov V., Iw. Bunin, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, ss. 167–170.

Muromcewa-Bunina W., To, co zapamiętałam O Nagrodzie Nobla, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 38–40.

Adamowicz G., Bunin. Wspomnienia, [w:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, Olsztyn 2013, ss. 125–144.

6. adres e-mail: