Franciszek Apanowicz

1. Imię, nazwisko:

Franciszek Apanowicz

2. stopień naukowy:

dr hab., prof.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

aktualnie emeryt, pełnię społecznie funkcję wiceprzewodniczącego Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód oraz przewodniczącego Pomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego.
W przeszłości pełniłem następujące funkcje:
prodziekan ds. Studiów Zaocznych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Filologicznego UG; dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG; kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG i inne.

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

twórczość Michaiła Priszwina, rosyjska literatura łagrowa i twórczość Warłama Szałamowa, rosyjska poezja XX wieku i poezja Iwana Bunina, przestrzeń Rosji a samoświadomość Rosjan.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

2000-2004

— Апанович Ф., Раскрепощение сознания, или «Русские мифы» Юрия Дружникова, [в:] Феномен Юрия Дружникова. Россия и Польша на пороге XXI века, ред. Л. Звонарёва, Варшава — Москва — Рязань: Пресса, 2000, с. 122–141.

— Апанович Ф., «Ярость гориллы». Народ и революция в творчестве Ивана Бунина и Михаила Пришвина десятых – начала двадцатых годов. [в:] Наследие И.А. Бунина в контексте русской культуры. Материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения писателя, ред. А. А. Дякина, Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2001, s. 10–24.

— Апанович Ф., Эволюция вспять. Oт человека к обезьяне. Образы революции и народа в творчестве И. Бунина и М. Пришвина первых десятилетий ХХ в. „Alma Mater. Вестник высшей школы” 2001, nr 1, Москва, с. 33–37.

— Apanowicz F., Слово в интертекстуальном диалоге — и перевод. О переводе одного слова в рассказе Г. Херлинга-Грудзинского «Клеймо». [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, Krystyna Szcześniak, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2002, s. 276–284.

— Апанович Ф., Он видел Котлас и Воркуту, „Литературные вести”, № 84, октябрь 2002, с. 6–7.

— Апанович Ф., Виза из позавчера в сегодня. Россия в произведениях Юрия Дружникова о Пушкине и судьбе автора, [в:] История в зеркале литературы и литературоведения. Сборник докладов Международной научной конференции, отв. ред. Л. Звонарёва, Ф. Апанович, Гданьск–Варшава: Грант, 2002, s. 210–227.

— Апанович Ф., И. Бунин в Польше. История восприятия, „Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания” 2003, вып. 20. Воронеж, с. 62–74.

— Apanowicz F., Język więźniów Gułagu i jego funkcje w prozie łagrowej Aleksandra Sołżenicyna i jej polskich przekładach. [w:] Socjologiczne aspekty przekładu, red. P. Fast. seria „Studia o Przekładzie” Nr 16. Katowice — Warszawa: Śląsk, 2004, s. 77–91.

 

2005 ->

— Апанович Ф., Виза для Пушкина. Отечество в трилогии Юрия Дружникова «Узник России» и в судьбе автора, [в:] Михайлова З. Б., Юрий Дружников. Творчество, биография, судьба. Библиографический указатель. Дружников в интерпретации литературной критики. Ульяновск: Печатный двор, 2005, s. 349–368.

— Апанович Ф., Образы естественного откровения Бога в лирике Ивана Бунина, [в:] Духовные начала русского искусства и образования. Материалы VII Международной научной конференции, ред. А. В. Моторин, Великий Новгород: Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого, 2007, s. 302–310.

— Апанович Ф., Следы жизни в прахе веков. О своеобразии художественного мира в лирике И.А. Бунина. [в:] Серебряный век. Диалог культур. Сборник научных трудов. Статьи по материалам Международной научной конференции, ред. Н. М. Раковская, Одесса: Астропринт, 2007, s. 347–358.

— Apanowicz F., Przestrzeń Rosji w przestrzeni poetyckiej Josifa Brodskiego i Jurija Kuzniecowa. [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2010, s. 53–65.

— Апанович Ф., Образы пространства России в стихотворениях Иосифа Бродского. [в:] Историко-культурный и экономический потенциал России. Наследие и современность, отв. ред. Е.М. Краснопевцев, Великий Новгород: Издательский Дом МПА, 2011, с. 131–142.

— Apanowicz F., Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, red. A. Skotnicka, J. Świeży. Seria Rosja–Myśl –Słowo–Obraz, T. XVII, Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323.

— Apanowicz F., Между поэтикой и поэзией. Несколько замечаний о стихах Глеба Глинки, „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Gdańsk, wydanie internetowe.

— Apanowicz F., Между поэтикой и информацией. Заметки о документальном начале в стихах Петра Котова, [w:] Маргиналии — 2014. Границы культуры и текста. Елец (Липецкой области России), 5–7 сентября. Тезисы докладов. Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научно-исследовательский вычислительный центр, 2014, s. 11–12.

6. adres e-mail: