Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

1. Imię, nazwisko:

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

2. stopień naukowy:
doktor
3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

Adiunkt, zastępca dyrektora ds. ogólnych w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

Współczesna literatura i kultura rosyjska; trzecia fala emigracji rosyjskiej; postmodernizm rosyjski; antropologia kulturowa; problemy tanatologii w filozofii, literaturze i sztuce.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Monografia

Tyszkowska-Kasprzak E., W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław 2014, ss. 305.

Artykuły

 1. Tyszkowska-Kasprzak E., Humor, ironia, anegdota w „Skansenie” Siergieja Dowłatowa, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich IV, pod red. W. Supy, Białystok 2000, s.325-333.
 2. Tyszkowska-Kasprzak E., Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, Wrocław 2002, s. 19-36.
 3. Tyszkowska-Kasprzak E., Josif Brodski w twórczości Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia”  CXXII Wrocław 2003, s. 285-291.
 4.  Tyszkowska-Kasprzak E., „Po obu stronach fasady”. Kultura i rozrywka epoki zastoju w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 313-320.
 5. Tyszkowska-Kasprzak E., Dwa przedstawienia. „Zona” Siergieja Dowłatowa i „Wspomnienia z Domu umarłych” Fiodora Dostojewskiego, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, pod red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 175-191.
 6. Tyszkowska-Kasprzak E., Anegdota w twórczości Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, Wrocław 2004, s. 51-64.
 7. Tyszkowska-Kasprzak E., „Trwaj chwilo, jesteś śmieszna”. „Notatniki” Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXIX, Wrocław 2004, s. 155-162.
 8. Tyszkowska-Kasprzak E., „W bratniej rodzinie narodów”. Problem radzieckiego państwa wielonarodowościowego w twórczości Siergieja Dowłatowa, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna wschodnia, pod red. Cz. Andruszki, B. Zielińskiego, Poznań 2005, s. 27-35.
 9. Tyszkowska-Kasprzak E., Pisarz w zwierciadle ironii. „Niewidzialna książka” Siergieja Dowłatowa, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI, pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 224-232.
 10. Tyszkowska-Kasprzak E., Гармония таится на дне бутылки. Мотив алкоголя в творчестве Сергея Довлатова „Žmogus ir Žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai”, t. 7, nr 2, Vilnius 2005, s. 67-72.
 11. Tyszkowska-Kasprzak E., Ирония в прозе Сергея Довлатова, Материалы XXXIV Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 12. Секция новейшей русской литературы. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 2005, s. 14-18.
 12. Tyszkowska-Kasprzak E., Интертекстуальная ирония в творчестве Сергея Довлатова, «Язык и культура» вып. 8, t. VI, cz. 1, Киев 2005, s. 192-198.
 13. Tyszkowska-Kasprzak E., Piąta rubryka. Stereotypy „obcego” w prozie Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, Wrocław 2006, s. 107-119.
 14. Tyszkowska-Kasprzak E., Полет в иную жизнь. Поэтика абсурда в „Иной жизни” С. Довлатова, [w:] Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков, red. С. Я. Гончарова-Грабовская, Минск 2007, cz. 1, s. 154-159..
 15. Tyszkowska-Kasprzak E., „Zawód – Rosjanin”. Autostereotyp Rosjanina w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s.143-150.
 16. Tyszkowska-Kasprzak E., Быт и бытие в прозе Сергея Довлатова, [w:] Бытийное в художественной литературе : материалы Международной научной Интернет-конференции, 20-30 апреля 2007 г., редкол.: Ю. В. Бельская, В. Н. Гвоздей, Г. Г. Исаев (гл. ред.), Астрахань 2007, s. 104-106.
 17. Tyszkowska-Kasprzak E., „Jesteśmy niewolnikami słów”. Język ideologii radzieckiej w prozie Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, Wrocław 2007, cz. 1, s. 285-292.
 18. Tyszkowska-Kasprzak E., Филиал России за океаном. Эмиграция в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom 1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 158-163.
 19. Tyszkowska-Kasprzak E., Жить вредно, от этого умирают… (Тема смерти в творчестве Сергея Довлатова), «Язык и культура» вып. 10, t. 5, Киев 2008, s. 203-208.
 20. Tyszkowska-Kasprzak E., Образ „постороннего” в прозе С. Довлатова, „Rossica Olomuniensia” XLVI, Olomouc 2008, cz. 2. s. 549-556.
 21. Tyszkowska-Kasprzak E., Homo absurdus. Герой прозы Сергея Довлатова, [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI wieku. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 315-321.
 22. Tyszkowska-Kasprzak E., Эстония и  эстонцы в прозе Сергея Довлатова, [w:]  Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация. Сборник научных статей. № 6, t. 1, Вильнюс 2008, s. 201-207.
 23. Tyszkowska-Kasprzak E., Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje Daniiła Charmsa w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2008, s. 51-58.
 24. Tyszkowska-Kasprzak E., Страх смерти хуже самой смерти (Страх смерти в прозе Сергея Довлатова), [w:] Автор как проблема теоретической и исторической поэтики, отв. ред. Т. Е. Автухович, Гродно 2008, t. 2, s. 361-366.
 25. Tyszkowska-Kasprzak E., Figury woskowe i marionetki, czyli tyrani i ich ofiary w twórczości Vladimira Nabokova, [w:] Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2009, s. 181-191.
 26. Tyszkowska-Kasprzak E., Человек обречен на свободу. Отголоски философии Жана-Поля Сартра в прозе Сергея Довлатова, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2010, s. 75-82.
 27.  Tyszkowska-Kasprzak E., „Człowiek jest skazany na wolność”. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i Szkice Slawistyczne” nr X, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole 2010, s. 129-135.
6. adres e-mail: