Bronisław Kodzis

1. Imię, nazwisko:

Bronisław Kodzis

 

2. stopień naukowy:

profesor tytularny na stanowisku profesora zwyczajnego, doktor habilitowany

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

— kierownik Zakładu Białorutenistyki i  Ukrainistyki,

— redaktor naczelny serii „Studia i Szkice Slawistyczne”.

— Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów –wiceprzewodniczący

— Komitet Słowianoznawstwa PAN — członek

— Emigrantologia Słowian – redaktor naczelny czasopisma naukowego

— Roczniki Humanistyczne KUL – członek Rady Naukowej,

— Studia Slavica – Slovanské Studie (Opole-Ostrava) – członek Rady Redakcyjnej

— Acta Albaruthenica  (Warszawa) – członek Rady Naukowej

— Studia Filologiczne (Racibórz) – członek Rady Redakcyjnej

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

— rosyjska literatura krajowa XX w.,

— poezja, proza i dramaturgia rosyjskiej emigracji „pierwszej fali”,

— kultura i sztuka rosyjskiej emigracji w latach 1918-1940,

— literaturoznawstwo rosyjskie na emigracji.

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Pozycje książkowe

Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia, t. 1 (1920-1940), wybór tekstów, wstęp i opracowanie, Opole 1994, s. 282 (współaut.).

W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, przekład, opracowanie, bibliografia polska i indeks osób B. Kodzis, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1996, s. 766.

Kodzis B., Литературные центры русского зарубежья 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, Verlag Otto Sagner, München 2002.

 

Artykuły

Kodzis B., Традиционное и новое в литературе первой русской эмиграции, w: Tekst i słownik w  nauczaniu języka i literatury rosyjskiej, Opole 1995, s. 69-76.

Kodzis B., Rosyjska poezja emigracyjna lat 1920-1940 (Zarys rozwoju), „Studia Slavica” 1995, nr 2, s. 105-111 (współaut.).

Kodzis B., Духовные и художественные искания русской литературы „первой волны” эмиграции, „Slavica Wratislaviensia” 1996, nr 92, s. 55-72.

Kodzis B., Борис Поплавский. Личность и творчество,   „Studia Rossica” III, Warszawa 1996, s.121-131.

Kodzis B., Проза Бориса Поплавского, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska 35, Opole 1996, s. 7-20.

Kodzis B., Образ Богородицы в творчестве И. Новгород-Северского, w: Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, t. I, Opole 1997, s. 54-62.

Kodzis B., „Крохотки” Александра Солженицына, „Studia Rossica” V, Warszawa 1997, с. 93-102.

Kodzis B., „Матерь Божия Державная” И. Новгород-Северского,  „Studia Rossica”  V, Warszawa 1997, s. 85-91.

Kodzis B., Миниатюры Александра Солженицына, „Литература”, Москва 1997, nr 30, s. 2-3.

Kodzis B., Лики Богородицы в поэзии И. Новгород-Северского, „Литература”, Москва 1997, nr 40, s. 14-15.

Kodzis B., Литературная жизнь русской эмиграции в Харбине (1917-1945), „Вопросы литературы”, Москва 1998, nr 2, s. 366-373.

Kodzis B., Лирические миниатюры Александра Солженицына, w: Перечитывая классику. Новое в школьных программах. Современная русская проза, Москва 1998, s. 103-110.

Kodzis B., Русская эмигрантская поэзия в Харбине (1917-1945), w: Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, red. naukowa M. Ściepuro, Zielona Góra 1999, s. 61-74.

Kodzis B., Драматический театр „русского” Парижа 20-30-х годов, w: История и современность в русской литературе, Rzeszów 1999, s. 101-116.

Kodzis B., Георгий Адамович как литературный критик,  „Studia Rossica” VII, Warszawa 1999, s. 151-157.

Kodzis B., Театральная деятельность Аркадия Аверченко,  „Studia Rossica” X, Warszawa 2000, s. 9-18.

Kodzis B., Драматургия В. Набокова, „Studia Rossica” XI, Warszawa 2000, s. 149- 161.

Kodzis B., Культурная жизнь „русского” Берлина первой половины 20-х годов, w: Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Kultura. Język, Opole 2000, s. 61-78.

Kodzis B., Литературная жизнь „русского” Харбина, w: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, Redakcja wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 35-46.

Kodzis B., Пути развития русской эмигрантской литературы межвоенного периода, w: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych,  Warszawa 2001, s. 130-149.

Kodzis B., Пути развития русской эмигрантской литературы межвоенного периода, w: Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 25-42.

Kodzis B., „Русская” Прага. Научно-просветительная и культурная деятельность русской эмиграции в Чехословакии, w: Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura-Kultura-Język, t. 1, Opole 2002, s. 45-68.

Kodzis B., Театральная жизнь „русского” Берлина начала 20-х годов, „Studia Rossica” XII, Warszawa 2003, s. 77-90.

Kodzis B., Писатели „первой волны” русской эмиграции в контексте литературной жизни советской России 1920—1930-х годов, „Studia Rossica” XII, Warszawa 2003, s. 91-98.

Kodzis B., Русская литература эмиграции и метрополии. Связи и взаимовосприятие в 20-30-х гг. минувшего столетия, w: „Studia i Szkice Slawistyczne” IV, Opole 2003, s. 115-128.

Kodzis B., Процесс развития русской зарубежной литературы 1918-1939 гг. Предварительные итоги, w: Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции, Kraków 2003, с. 87-104.

Kodzis B., Русские писатели и культурные деятели в Болгарии (1918-1939), w: Slavia Orthodoxa. Език и култура, София 2003, s. 200-208.

Kodzis B., Русская литература эмиграции и метрополии: связи и взаимовосприятие в 20-30-х годах, „Europa Orientalis” XXII / 2003, nr 3, s. 71- 85.

Kodzis B., Игорь Северянин в Эстонии (1918-1921), w: Ogród nauk filologicznych, Opole 2005, s. 309-316.

Kodzis B., In memoriam Prof. Dr. habil. Wolfgang Kasack (20.01.1927 – 10.01.2002), „Studia i Szkice Slawistyczne” VI, Opole 2005, s. 247-251.

Kodzis B., Театральная жизнь русской эмиграции в период между двумя мировыми войнами,  w: История и современность в русской литературе,  t. IV, Rzeszów 2006, s. 106-122.

Kodzis B., Театры драмы и комедии русского зарубежья в межвоенные годы (1918-1939), w: „Studia i Szkice Slawistyczne” VII, Opole 2006, s. 69-82.

Kodzis B., Театры миниатюр „первой волны” русской эмиграции, w: Droga ku wzajemności, Warszawa 2006, s. 152-160.

Kodzis B., Театральная деятельность  Николая Евреинова, w: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Kraków 2007, s. 347-355.

Kodzis B., Русские театры драмы и комедии на чужбине. 1918-1939, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Slavica Wratislaviensia CXLIII, Wrocław 2007, s. 221-228.

Kodzis B., Театры малых форм в культурной жизни русской эмиграции межвоенного периода, w: Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, „Studia i Szkice Slawistyczne” VIII, Opole 2007, s. 207-214.

Kodzis B., Письма Игоря Северянина к Георгию Шенгели, w: „Studia Rossica” XIX, Warszawa 2007, s. 343-352.

Kodzis B., Мотив земли в творчестве Владимира Набокова, w: Ziemia w literaturach i myśli filozoficzno-religijnej Słowian, pod red. W. Laszczak, Opole 2008.

Kodzis B., Wahrheit und Erdichtung In den Tagebüchern von Irina Odoevceva, w: Auf der Suche nach Humanitas. Festschrift für Prof.Dr. Irena Światłowska- Prędota, Dresden-Wrocław 2009, s. 59-65.

Kodzis B., Beletryzacja i mitologizacja przeszłości  w pamiętnikach Iriny Odojewcewej,  w: Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2010, s. 215-223.

Kodzis B., Wstęp, w: Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, s. 9-15.

Kodzis B., Тематика и художественные поиски русской драматургии первой волны эмиграции, w: Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, s. 43-54.

Kodzis B., Библейский контекст в русской драматургии „первой волны” эмиграции, w: „Droga ku wzajemności”. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturalne, Warszawa 2010, s.63-70.

Kodzis B., Правда факта и художественный вымысел в воспоминаниях Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены», w: „Studia Rossica” XX, t. II. Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, pod. red. A.Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 105-113.

Kodzis B., Nad brzegami Newy i Sekwany. Pamiętniki Iriny Odojewcewej, w: Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław 2010, s. 271-280.

Kodzis B., Библейские сюжеты и реминисценции в русской драматургии „первой волны» эмиграции, w: Idea i komunikacja w języku i literaturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2010, s. 156-164.

Kodzis B., Драматургия первой волны русской эмиграции, „Novyj Zhurnal”, New York 2011, nr 263, s. 247-258.

Kodzis B., Библейские реминисценции в русской драматургии «первой волны» эмиграции, w: Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. naukowa B. Wegnerska-Ptaszkiewicz , U. Wójcicka, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2011, s. 277-285.

Kodzis B., Драматургия «первой волны» русской эмиграции. Синтетический обзор, w: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, Toruń 2012, s.167-180.

Kodzis B., Драматургия первой волны российской эмиграции в современном литературоведении, w: Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji, Słupsk 2012, s. 23-33.

Kodzis B., Драматургическое наследие российских писателей первой волны эмиграции в восприятии современных исследователей, „Studia Rossica” XXII. Polska – Rosja: dialog kultur, Warszawa 2012, s. 277- 290.

Kodzis B., Русская драматургия „первой волны” эмиграции. Предварительные итоги, w: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940), Велико Търново 2012, s. 189-200.

Kodzis B., Русская драматургия первой волны эмиграции. Итоги и перспективы изучения, w: Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej  XX wieku: konteksty – estetyka — recepcja, Lublin 2013, s. 35-48.

 

Recenzje

Londyńskie wydanie leksykonu literatury rosyjskiej profesora W. Kasacka. — „Slavia”, Praga 1991, nr 4, s. 421-424.

Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993. — „Slawica Wratislaviensia” 1996, s. 126-129.

О.И. Марар, Б.Я. Табачников, Русская артистическая эмиграция: судьбы, творчество, жизнь (1918-1939годы), Воронеж 2002 – „Studia i Szkice Slawistyczne” VI, Opole 2005, s. 227-234.

Европа в зеркале русской эмиграции (первая волна, 1918-1940), „Europa Orientalis” XXII/2003 – „Studia i SzkiceSlawistyczne” VII, Opole 2006, s. 223-228.

Russische Emigration im 20. Jahrhundert. Literatur-Sprache-Kultur, Hrsg. F.Göbler, Verlag Otto Sagner, München 2005 – „Studia i Szkice Slawistyczne” IX, Opole 2008, s. 230-237.

 

Szkice biobibliograficzne

Georgij Adamowicz, Konstanty Balmont, Iwan Bunin, Władysław Chodasiewicz, Maryna Cwietajewa, Lidia Czerwinska, Aleksander Ginger, Zinaida Gippius, Georgij Iwanow, Wiaczesław Iwanow, Dowid Knut, Władimir Korwin-Piotrowski, Antonin Ładinski, Siergiej Makowski, Jurij Mandelsztam, Matka Maria, Wladimir Nabokow, Arsenij Niesmiełow, Nikolaj Ocup, Borys Popławski, Georgij Rajewski, Igor Siewierianin, Władimir Smolenski, Anatolij Sztejger, Jurij Terapiano, w: Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia, t. 1(1920-1940), Opole 1994 (współaut. A. Wieczorek).

Hasła encyklopedyczne

Družina, Fünfjahrplan, GULag, Krieg Großer Vaterländischer, Krieg Kalter, Krieg Vatarländischer, Miliz, Opričnina, Politik Neue Ökonomische, Tauwetter, w: Lexikon der russischen Kultur, Hrsg. Norbert Franz und and., Darmstadt 2002.

6. adres e-mail: