Anna Paszkiewicz

1. Imię, nazwisko:
Anna Paszkiewicz
2. stopień naukowy:

Dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

Profesor nadzwyczajny mianowany,

Od 10 lat dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr.

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

Literaturoznawca. Specjalność: literatura rosyjska

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

a)      Monografia:

Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-1916. Wybrane zagadnienia poetyki, Wrocław 1990, ss.95.

b)     Artykuły:

Paszkiewicz A., „Sny Czanga” Iwana Bunina, „Studia Rossica Posnaniensia” XIII, 1979, s. 79-90.

Paszkiewicz A., Symbolika liczb w twórczości Iwana Bunina lat 1913-1916, „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 43-56.

Paszkiewicz A., Symbolika kolorów w opowiadaniach Iwana Bunina lat dziesiątych, [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, pod red. S. Poręby, Katowice 1982, s. 20-35.

Paszkiewicz A., Fabuły opowiadań Iwana Bunina lat dziesiątych, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 6 , 1982, s. 21-36.

Paszkiewicz A., Koncepcja ideologiczna „Braci” Iwana Bunina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 7 , 1985, s. 50-69.

Paszkiewicz A., Poetyka snów w opowiadaniach Iwana Bunina lat 1910-1917, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 13-28.

Paszkiewicz A., Leonid Andriejew i „Znanije”. Sposób obrazowania, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 31-42.

Paszkiewicz A., Problematyka uniwersalna we wczesnej twórczości Leonida Andriejewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 17, 1992, s. 35-47.

Paszkiewicz A., Leonid Andriejew. Zagadnienia antropologii literackiej, „Slavica Wratislaviensia”  LXXXI, 1994, s. 53-67.

Paszkiewicz A., Tendencje ekspresjonistyczne we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 49-59.

Paszkiewicz A., „Zgroza” Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, Symbolizm, ekspresjonizm?, [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, Katowice 1995, s. 17-29.

Paszkiewicz A., Tendencje ekspresjonistyczne w twórczości Eugeniusza Zamiatina, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 147-157.

Paszkiewicz A., Andriej Bieły i malarstwo, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 103-114.

Paszkiewicz A., Женский вопрос в творчестве Александра Амфитеатрова, „Rossica Ołomucensia” XLIV (za rok 2005), 3.cast, 2006, s. 435-443.

Paszkiewicz A., „Dwie Wiery” Borysa Zajcewa – opowieść nie tylko o wierze, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza i B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 47-53.

Paszkiewicz A., Они не начали диалога. Автобиографическая проза Ирины Одоевцевой, [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur, t.1, Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 144-148.

Paszkiewicz A., „Żar kwiat” Aleksandra Amfitieatrowa – dialog mitów, legend i podań, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, t. II, Kraków 2008, s. 393-396.

Paszkiewicz A., Первая волна российской эмиграции в лаборатории польских исследователей, [w:] Литература русского зарубежья (1920-1940), Взгляд из XXI века, Материалы Международной научно-практической конференции, 4-6 октября 2007 года, Под ред. Л. А. Иезуитовой, С. Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2008, с. 236-245.

Paszkiewicz A., „Nigdy mi na nich nie zależało” – Marina Cwietajewa i pieniądze, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8 – Pieniądz [„Slavica Wratislaviensia” CXLIX], pod red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 147-151.

Paszkiewicz A., „Две Веры” Бориса Зайцева, [w:] Судьбы литературы Серебрянего века и русского зарубежья, ред. С.Д. Титаренко, Санкт-Петербург 2010, с. 391-398.

Paszkiewicz A., Какая она злая. Автобиография «Курсив мой» Нины Берберовой, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura-Kultura-Język. Studia i szkice slawistyczne X, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, Opole 2010, s. 363-367.

Paszkiewicz A., Widziane z dwóch brzegów. Dylogia Iriny Odojewcewej, [w:] Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, „Studia Rossica” XX, pod red A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, t. II, Warszawa 2010, s. 115-120.

Paszkiewicz A., Autorski model w autobiografii Niny Berberowej „Podkreślenia moje”, [w:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. Naukowa B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń 2011, s. 434-442.

Paszkiewicz A., Autobiograficzność w prozie Mariny Cwietajewej, „Studia Rossica” 2012, z. XXI, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, s. 157-167.

Paszkiewicz A., Леонид Андреев в Польше, [w:] Леонид Андреев: Материалы и исследования, Под  ред. Р.Д. Дэвиса, М.В. Козьменко, Москва 2012, с. 219-223.

Paszkiewicz A., Восток и Запад: проблема межкультурной коммуникации в прозе писателей первой волны русской эмиграции, [w:] Коммуникация как предмет междысциплинарных исследований, Сборник трудов под ред С.С. Ваулиной, часть 2, Калининград 2012, с. 73-80.

6. adres e-mail:

brak