Anna Brzozowska-Krajka

1. Imię, nazwisko:

Anna Brzozowska-Krajka

2. stopień naukowy:

Prof. dr hab.

3. zajmowane stanowisko, pełnione funkcje (aktualnie i w przeszłości):

Profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin; w l. 2004-2006 kurator Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UMCS

4. sfera zainteresowań naukowych (badań):

folklor emigracyjny, literatura etniczna i regionalizm w USA, komparatystyka literacko-folklorystyczna ze szczególnym uwzględnieniem romantyzmu polskiego, teoria folkloru, polski folklor magiczny w kontekście słowiańskim, nowsza literatura ludowa, literatura i kultura popularna w Polsce i w diasporze amerykańskiej

5. spis opublikowanych prac dotyczących tylko i wyłącznie emigracji:

Książki

Brzozowska-Krajka A., Etnokultura w diasporze: między regionalizmem a amerykanizacją, Lublin 2012, ss. 352, Summary

 

 

Artykuły naukowe:

Brzozowska-Krajka A., Narodowość i etniczność w publicystyce polonijnej na przykładzie Tatrzańskiego Orła (The Tatra Eagle) [w:] Literatura i kultura popularna, red. T. Żabski, t. 6, Wrocław 1997, s. 173-184.

 

Brzozowska-Krajka A., Regionalizm swoistą formą religii. Paradygmat podhalański i jego mutacja      amerykańska [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 2, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 1999, s. 313-325.

Brzozowska-Krajka A., Bycie i wspólnota. Polonijna „poezja” pamiętnikowa [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata, red. T. Smolińska, Opole 1999, s. 56-65.

Brzozowska-Krajka A., Yanko Goorall: A Waxwork from the Wax Museum of Polish Romanticism in Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide, red. W. Krajka, Boulder — Lublin — New York 1999, s. 165-184.

Brzozowska-Krajka A., Polish Folklore Studies at the End of the Twentieth Century, tr. A. Monies-Mizera, SEEFA Journal. The Journal of the Slavic and East European Folklore Association  (University of Wirginia, USA) 1999, vol. 4, no. 1, s. 7-10.

 Brzozowska-Krajka A., The Slavic Magical Community and Natural Liminality (prolegomenon), tr. R. A. Orr, SEEFA Journal (The Journal of the Slavic and East European Folklore Association) 2000, vol.5, no.2, p.6-14.

Brzozowska-Krajka A., Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 4: Przestrzenie kulturowego współistnienia, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 2000, s. 111-119.

Brzozowska-Krajka A., Stitching a Patchwork Instead of Straight Line: An Anthropological Vision of the Future of Cross-culturalism and  Cross-ethnicity, in Approaching a New Millennium. Lessons from the Past Prospects for the Future, ed. D. Apollon i in., Bergen, University of Bergen 2001 (CDROM).

Brzozowska-Krajka A., „Polonia bez ścian” a folklor polsko-amerykański, „Literatura Ludowa” 2004, nr 2, s. 47-57 (współautor R. A. Orr).

Brzozowska-Krajka A., Teatr góralski w Ameryce: autokomunikacja czy ekspresja etniczności [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego. Literatura i język, red. M. Madejowa i in., Nowy Targ 2005, s. 31-39.

Brzozowska-Krajka A., Mit osobistego sukcesu a tożsamość  wspólnotowa  w świetle działalności regionalistycznej dr Bronisława Orawca [w:] Podhalanie w świecie. Historia i współczesność, red. A. Judycka, Z. Judycki, H.W. Żaliński, Kraków 2005, s. 36-42.

Brzozowska-Krajka A., Poles [mała monografia folkloru polskiego], tr. R.A. Orr, in  The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, vol. 3, ed. W.M. Clements, Westport,CT – London: Greenwood Press, 2006, p. 378-394.

Brzozowska-Krajka A., „Swój dla swego”: Polonijna reklama pamiętnikowa, Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi  Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2006, s. 639-650.

Brzozowska-Krajka A., Folklor polsko-amerykański w badaniach w USA [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych,  red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński,  Poznań 2007, s. 113-125.

Brzozowska-Krajka A., Roots and Routes of European Interethnic Folk Literature [w:] XVIII Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada  29 de julho a 4 de agosto de 2007, Rio de Janeiro, Brazil, ed. E.F. Coutinho i in., Rio de Janeiro 2007 (CDROM).

Brzozowska-Krajka A., Doslidżenija polskogo ta polsko-amerikanskogo folkłoru w SSZA (Folklor polski i polsko-amerykański w badaniach w USA), „Narodna Tworczist ta Etnografija” 2007/1 (Kijów, Nacjonalna Akademija Nauk Ukrainy), s. 126-131 (w jęz. ukraińskim).

Brzozowska-Krajka A., Edward Redliński’s outsiders with slavic soul , “Lo Straniero”(Neapol, Włochy) 2008, no. 48, p. D1-D2.

Brzozowska-Krajka A., Folklor polski na scenie amerykańskiej: imitacja czy styl? [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria XI, red. K. Wrocławski, Warszawa 2008, s. 9-16.

Brzozowska-Krajka A., Przestrzenny dystans od „korzeni”: kontynuacja czy transformacja? (na przykładzie góralskiej subgrupy etnicznej w Ameryce), [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1 Tradycja: wartości i przemiany, red. J. Adamowski, J. Styk,  Lublin 2009, s. 134-142.

Brzozowska-Krajka A., Boże Narodzenie w diasporze a amerykańska poprawność polityczna,  [w:] O wyższości świąt Bożego Narodzenia, red. A. Kędzierska, I. Wawrzyczek, Lublin 2009, s. 141-152.

Brzozowska-Krajka A., Regionalizm w diasporze: „Tatrzański Orzeł” (The Tatra Eagle) jako polonijne     medium sformatowane [w:] Polonistyka bez granic, t. 1, red. R. Nycz, W. Miodunka, T.   Kunz, Kraków 2010, s. 661-668.

Brzozowska-Krajka A., Etnokultura w Ameryce: Obrzęd w góralskim teatrze amatorskim [w:] Góralskie posiady doktora Orawca, t. 3, red. B. Orawiec-Wyśni, Chicago (USA) 2010, s. 386-393.

Brzozowska-Krajka A., Tożsamość metropolitalna a regionalna w diasporze (na przykładzie góralskiej subgrupy etnicznej w Ameryce) [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. M. Michalska, Wrocław 2011, s. 37-45.

Brzozowska-Krajka A., Folklorystyka w diasporze – perspektywa amerykańska (rekonesans) [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, Wrocław 2011, s. 159-171.

Brzozowska-Krajka A., Megapolisna i regionalna identicznist u diaspory, tł. L Wachnina, I. Cerkownjak, „Narodna Tworczist ta Etnologija” 2012, no. 5, s. 60-65 (tekst w jęz. ukraińskim).

Brzozowska-Krajka A., Między folklorem etnicznym a amerykańską popkulturą: polski styl polki Eddie’go Blazonczyka, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 12, red. M. Korytkowska i in., Warszawa 2012 , s. 9-18.

Brzozowska-Krajka A., „Piekielny kocioł i Mityczny Moloch”: Redlińskiego niby marginalia amerykańskie, [w:] Peryferie kultury, red. R. Chymkowski i in., Warszawa 2013, s. 206-216.

 

Artykuły popularno-naukowe, recenzyjne, inne:

Brzozowska-Krajka A., Regionalizm podhalański religią wierności – perspektywa polska i amerykańska [w:] Lubelskie refleksy regionalizmu podhalańskiego, 1981-1996, Lublin 1996, s. 21-30.

 

Brzozowska-Krajka A., Outside czy inside? Od ojcowizny do nowej ojczyzny (w świetle «Tatrzańskiego Orła»), «Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”(USA) 1997, vol. 50, no. 2, s. 5-6.

Brzozowska-Krajka A., Wierni idei Orkana (w 50 rocznicę «Tatrzańskiego Orła»), «Tatrzański Orzeł /The Tatra Eagle” (USA) 1997, vol. 50, no. 3, s. 7.

Brzozowska-Krajka A., Postowme twardo nogi na skole tradycji nasyk ojców…” Góralszczyzna polska i amerykańska na przełomie tysiącleci (w kontekście „Góralskich posiadów doktora Orawca”), „Dziennik Związkowy” (Chicago IL. USA) 2003, nr 106, s. 11-12.

Brzozowska-Krajka A., Polsko-amerykańska „lekcja“ tradycji i kultury podhalańskiej dra Orawca, „Tygodnik Podhalański” 2003, nr 21, s. 12.

Brzozowska-Krajka A., Formy i kierunki działalności regionalistycznej Koła nr 20 Literacko-Dramatycznego im. K. Tetmajera: tradycja i teraźniejszość, „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle” (USA), 2004, no. 4, s. 4-5, 8.

Brzozowska-Krajka A., Wstęp [w:] „Góralskie posiady doktora Orawca”, t. 2, red. B. Orawiec, Chicago 2004, s. 13-18.

Brzozowska-Krajka A., „Strzeżmy swej gwary jak świętej wiary” – poezja formą pielęgnowania tradycji (szkic o twórczości Z. Gracy, patronki Koła Poronin ZPPA) [w:] „Góralskie posiady doktora Orawca”, t. 2, red. B. Orawiec, Chicago 2004, s. 276-281.

Brzozowska-Krajka A., Czas wielkiego, góralskiego świętowania (z notatek Korespondenta Koła nr 20 Literacko-Dramatycznego ZPPA), „Echo Podhalańskie” (Chicago, IL) 2005, vol. 3, nr 20, s. 5.

Brzozowska-Krajka A., Can one crossbreed an orange with an apple? Intermarriage and ethnicity in American multicultural metropolis (in view of movie My Big Fat Greek Wedding), IOV Greece Magazine (Athens) 2005, no. 3, p. 5-7 (wersja ang.- tł. W. Krajka, wersja grecka – tł. Ch. Tentzerakis).

Brzozowska-Krajka A., Góralszczyzna – „a wonderful terra incognita”: jubileuszowa publikacja prof. Tadeusza Gromady, „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle” 2012, vol. 65, no. 2, s. 3-4.

Brzozowska-Krajka A., „A first generation American Boy…” z polsko-góralską duszą: wspomnienie o „królu chicagowskiej polki” Eddie’m Blazonczyku, „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle” 2012, vol. 65, no. 3, s. 6-7.

Brzozowska-Krajka A., Deborah Anders Silverman: Polish–American Folklore  (Urbana and Chicago, University Illinois Press, 2000), tr. R.A. Orr,  „The Polish Review” (New York) 2005, vol. L, no. 4,  p. 504-510.

Brzozowska-Krajka A., Zadziwiająca „opowieść” o folklorze słowiańskim, „Literatura Ludowa” 2010, nr 6, s. 61-66 [art. rec. monografii N. Kononenko, Slavic Folklore. A Handbook, West Port CT – London 2007; Greenwood Press], współautor R.A. Orr.

Brzozowska-Krajka A., Wspólnota śmiechu i wartości – w hołdzie góralskim aktorom na Ziemi Washingtona, „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”(USA) 2010, vol. 63, no. 3, s. 3-8 (wydanie specjalne).

Brzozowska-Krajka A., Z archiwum pamięci Cheta Kowalkowskiego: przyczynek do legendy Eddie’go Blazonczyka Sr. i chicagowskiej polki, „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle” (Hasbrouck Hts., USA)2014, vol. 67, no. 3, s. 7-8.

Brzozowska-Krajka A., My stamtąd — my tutaj: pamięć kulturowa a nowe zakorzenienie,„Podhalanin” (Chicago, USA) 2014, nr 48, s. 30-32.

Brzozowska-Krajka A., „Moje korzenie wyrastają z tej ziemi…” Andrzeja Pitonia Kubowego filozofia wierszowania z Tatrami w tle, [w:] http://www.koscieliska.pl/apiton/?file=recenzja

6. adres e-mail: