“EMIGRANTOLOGIA SŁOWIAN”

CZASOPISMO NAUKOWE

ISSN 2543-5787

 
Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, podjętą na posiedzeniu roboczym w dniu 22 września 2014 r. w Opolu, zainicjowaliśmy niezbędne działania w sprawie edycji pisma „Emigrantologia Słowian”, jakie będzie organem naukowym slawistów-emigrantologów z różnych krajów, szerokim forum wymiany ich poglądów i doświadczeń badawczych. Na jego łamach omawiane będą zagadnienia dotyczące wszystkich form życia kulturalnego i literackiego Słowian na emigracji (ośrodki, stowarzyszenia, szkoły, rozwój sztuki teatralnej i filmowej, malarstwa i muzyki, dorobek twórczy literatów, filozofów, historyków i lingwistów, reżyserów i aktorów, malarzy, śpiewaków i tancerzy, działalność edytorska i szkolnictwo, funkcjonowanie języków i sytuacja językowa słowiańskich społeczności emigracyjnych).

Emigrantologia Słowian” będzie recenzowanym rocznikiem naukowym wydawanym w wersji elektronicznej w Opolu we wszystkich językach słowiańskich poczynając od 2015 roku. Zwracamy się zatem do Państwa, członków Komisji Emigrantologii Słowian, z prośbą o przygotowanie artykułów do pierwszego numeru czasopisma poświęconych wymienionej wyżej tematyce. Termin nadsyłania prac pocztą elektroniczną upływa 15 czerwca 2015 roku. Wszystkie teksty, których objętość z literaturą i abstraktem nie może przekraczać 30000 znaków (ok. 12 stron znormalizowanego tekstu: czcionka 12 pt., interlinia 1,5), powinny być przygotowane zgodnie z zasadami redakcyjnymi załączonymi niżej. Wraz z tekstami Autorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (druk w załączeniu), że nadesłany tekst nie był dotąd publikowany oraz nie narusza praw autorskich innych osób. Teksty i wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: emigra@interia.eu.

Redaktorzy techniczni

dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US
dr hab. Michał Głuszkowski

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Bronisław Kodzis