O CZASOPIŚMIE / О ЖУРНАЛЕ

polski

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, podjętą na posiedzeniu roboczym w dniu 22 września 2014 r. w Opolu, zainicjowaliśmy niezbędne działania w sprawie edycji pisma „Emigrantologia Słowian”, jakie będzie organem naukowym slawistów-emigrantologów z różnych krajów, szerokim forum wymiany ich poglądów i doświadczeń badawczych. Na jego łamach omawiane będą zagadnienia dotyczące wszystkich form życia kulturalnego i literackiego Słowian na emigracji (ośrodki, stowarzyszenia, szkoły, rozwój sztuki teatralnej i filmowej, malarstwa i muzyki, dorobek twórczy literatów, filozofów, historyków i lingwistów, reżyserów i aktorów, malarzy, śpiewaków i tancerzy, działalność edytorska i szkolnictwo, funkcjonowanie języków i sytuacja językowa słowiańskich społeczności emigracyjnych).

„Emigrantologia Słowian” będzie recenzowanym rocznikiem naukowym wydawanym w wersji elektronicznej w Opolu we wszystkich językach słowiańskich poczynając od 2015 roku. Zwracamy się zatem do Państwa, członków Komisji Emigrantologii Słowian, z prośbą o przygotowanie artykułów do pierwszego numeru czasopisma poświęconych wymienionej wyżej tematyce. Termin nadsyłania prac pocztą elektroniczną upływa 15 czerwca 2015 roku. Wszystkie teksty, których objętość z literaturą i abstraktem nie może przekraczać 30000 znaków (ok. 12 stron znormalizowanego tekstu: czcionka 12 pt., interlinia 1,5), powinny być przygotowane zgodnie z zasadami redakcyjnymi załączonymi niżej. Wraz z tekstami Autorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (druk w załączeniu), że nadesłany tekst nie był dotąd publikowany oraz nie narusza praw autorskich innych osób. Teksty i wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: emigra@interia.eu.

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Bronisław Kodzis

Redaktorzy techniczni

dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US
dr hab. Michał Głuszkowski

русский

Уважаемые Коллеги!

Согласно постановлению Комиссии эмигрантологии славян Международного комитета славистов, принятому на рабочем заседании 22 сентября 2014 г. в Ополе, были приняты соответствующие меры для создания журнала „Эмигрантология славян”, который должен стать международным форумом обмена научной информацией и исследовательским опытом для славистов-эмигрантологов из разных стран. На его страницах будут помещаться статьи, относящиеся ко всем формам литературной и культурной деятельности славян в эмиграции (центры, общества, школы, развитие кино и театрального искусства, живописи и музыки, творчества литераторов, философов, историков и языковедов, режиссеров и актеров, художников, певцов и танцовщиков, издательской, просветительской и образовательной деятельности, функционирования славянских языков в эмиграции).

„Эмигрантология славян” – это рецензируемый ежегодник, публикуемый в электронной форме на славянских языках в Ополе, начиная с 2015 года.Члены редколлегии обращаются к Вам, членам Комиссии эмигрантологии славян, с просьбой приготовить статьи для первого номера журнала, посвященного вышеупомянутой проблематике. Срок подачи текстов по электронной почте (emigra@interia.eu) истекает 15 июня 2015 г. Тексты (объёмом до 30000 знаков с пробелами, т.е. ок. 12 страниц, фонт 12, интервал 1,5), должны быть подготовлены с учетом технических требований, которые находятся в приложении. Вместе со статьями следует прислать заполненные заявления (бланк в приложении), что текст до сих пор не публиковался и не нарушает авторских прав. Со всеми вопросами можно обращаться к техническим редакторам журнала по адресу: emigra@interia.eu.

Главный редактор
профессор Бронислав Кодзис

Технические редакторы
д.ф.н., профессор Изабелa Ковальска-Пашт
д.ф.н. Глушковски